1403/03/28
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی سطح متابولیت های مخچه ورزشکاران در مقایسه با افراد غیر ورزشکار با استفاده از روش پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ان استیل آسپارتات، پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی، کولین، کشتی گیران، مخچه
سال 1398
مجله نشريه دانشگاه علوم پزشكي البرز
شناسه DOI
پژوهشگران محسن تاری ، ضیاء فلاح محمدی

چکیده

زمینه و هدف: سازگاری با تمرینات ورزشی می تواند موجب افزایش پلاستیسیتی مغزی شود و اینکه آیا این امر می تواند با تغییرات سازنده در نورومتابولیت ها همراه باشد، نامشخص است. هدف از این تحقیق ارزیابی پایه متابولیت های مغزی شامل ان استیل اسپارتات و کولین در ورزشکاران و افراد غیر فعال می باشد. 21 سال، شاخص توده بدنی /71 ±2/ مواد وروش ها: در این تحقیق شبه تجربی 10 نفر کشتی گیر جوان با میانگین (سن 06 56/03 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) و سابقه تمرینات کشتی حداقل 4 سال، از جامعه در ±2/41 VO2max 23/9 و ± 1/04 VO2max 24/02 و ± 2/38 BMI 21 سال و /16 ± 1/ دسترس بعنوان گروه ورزشکار و 9 نفر با میانگین (سن 94 41/25 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) بدون داشتن سابقه ورزش منظم بعنوان گروه غیر ورزشکار انتخاب شدند. بعد ± 2/45 را انجام دادند . MRS از انجام ارزیابی های پایه در زمینه ترکیب بدنی و آمادگی هوازی، هر دوگروه آزمایش مربوط به تحلیل شدند. P ≤ 0/ داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 05 مخچه ای ورزشکاران(کشتی گیران)نسبت به گروه غیر ورزشکار بیشتر بود و NAA/Cr یافته ها: در این تحقیق سطوح مخچه ای Cho/Cr اما تفاوت سطوح .(P=0/ نتایج آماری تفاوت بین گروهی معنی داری را بین دو گروه نشان داد ( 047 .(P=0/ ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران علیرغم اینکه اندکی بالاتر بود، از لحاظ آماری معنی دار نبود ( 777 نتیجه گیری: بر اساس نتایج ما از این تحقیق، نورومتابولیت های مخچه ای در ورزشکاران(کشتی گیران)، سطوح بالاتری را در مقایسه با گروه غیر ورزشکاران نشان داد.