1403/03/28
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر شاخص های نروژنز و نروتروفیک در هیپوکمپ رت های جوان و میانسال
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
midkine ، Ki67 ، دویدن بر روی تردمیل، هیپوکامپ
سال 1398
مجله علوم زیستی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران راضیه محمدی ، ضیاء فلاح محمدی

چکیده

چکیده هدف از این پژوهش یافتن پاسخ این پرسشها بود: آیا ورزش میتواند نروژنز را افزایش دهد و فاکتور نروتروفیک که برای نروژنز ضروری است آیا با ورزش افزایش مییابد؟ 30 سر موش صحرایی به چهار گروه کنترل جوان، تمرین جوان، کنترل میانسال و تمرین میانسال تقسیم شدند. تمرین براساس اصل اضافهبار به مدت 6 هفته و 6 جلسه در هفته انجام گرفت. رتهای جوان با سرعت 27 متر بر دقیقه و رتهای میانسال با سرعت 20 متر بر دقیقه به مدت 20 دقیقه در روز اول دویدند. هر روز 2 دقیقه به زمان دویدن اضافه شد تا به 60 دقیقه در روز رسید. شاخصها با روش الایزا اندازهگیری و از تجزیهوتحلیل شد.بین وزن گروههای جوان تفاوت معناداری وجود نداشت tukey طریق روش آماری آزمون تعقیبی در گروه تمرینی جوان و میانسال Ki67 .(sig= و تفاوت بین گروههای میانسال معنادار بود ( 0.000 (sig=0.979) در گروه تمرینی جوان Midkine .(sig= و ( 0.037 (sig= بهطور معناداری از گروه کنترل بیشتر بود؛ بهترتیب ( 0.002 این شاخص در گروه تمرینی میانسال نیز افزایش .(sig= در مقایسه با گروه کنترل جوان افزایش معنادار نداشت ( 0.134 (r= معنادار بود ( 0.407 Ki و 67 Midkine همبستگی بین .(sig= یافت، ولی افزایش معناداری نداشت ( 0.557 تمرین مداوم میتواند نروژنز را در رتهای جوان و میانسال افزایش دهد. احتمالاً این نوع تمرین برای .(sig=0.029) افزایش نروژنز و ملزومات آن یعنی فاکتورهای نروتروفیک مفید است.