1403/03/28
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر کاهش وزن سریع بر سطوح نورومتابولیت های مغز کشتی گیران با استفاده از روش پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
عملکرد مغزی، کاهش وزن سریع، آب زدایی حاد، ان-استیل اسپارتات، میواینوزیتول، پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی
سال 1397
مجله فیزیولوژی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران محسن تاری ، ضیاء فلاح محمدی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کاهش وزن سریع بر سطوح ان-استیل اسپارتات و میواینوزیتول مغز کشتی گیران با استفاده از روش پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی بود. بدین منظور 21 نفر از کشتی گیران انتخاب شدند. از این تعداد 11 نفر (سن= 14/2 ±80/21 سال، وزن= 38/4±47/72 کیلوگرم، شاخص توده بدنی= 34/1±66/23 کیلوگرم بر متر مربع، توان هوازی= 22/2 ± 81/55 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) طبق معیار های ورود به پژوهش بعنوان گروه تجربی(کاهش وزن) و 10 نفر ( سن= 05/2 ±27/22 سال، وزن= 30/4 ± 02/69 کیلوگرم، =BMI 73/0 ± 67/22 کیلوگرم بر متر مربع ، VO2max = 90/1 ± 50/55 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه و درصد چربی بدن=66/1 ± 88/9) نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. بعد از ارزیابی شاخص های ترکیب بدنی آزمودنی ها، و سطح آمادگی هوازی ، متابولیت های مغزی شامل ان-استیل اسپارتات و میواینوزیتول (MI/Cr , NAA/Cr) با روش HMRS بررسی شدند. دوره کاهش وزن سریع، در گروه تجربی، به مدت سه روز و با استفاده از روش های محدودیت شدید غذایی و آب زدایی حاد انجام گرفت. نتایج نشان داد که در مقایسه بین گروهی، میانگین تغییرات سطوح NAA/Cr در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در پس آزمون کاهش غیرمعناداری داشت(146/0p= ).در حالی که میانگین تغییرات سطوح MI/Cr افزایش معنی داری را در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در پس آزمون نسبت به پیش آزمون نشان داد (001/0p=). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کاهش وزن سریع در کشتی گیران می تواند موجب اختلال در سطوح متابولیت های مرتبط با سلامت عملکرد مغزی شود که می تواند در بخشی بیانگر عملکرد نرونی و میتوکندریایی و اختلال در اسمولالیته و حجم سلول های عصبی باشد.