1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر چهار هفته تمرین اختیاری روی چرخ دوار معمولی و پیچیده بر سطوح NG2 مغز رت های نر سالم نژاد ویستار
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین اختیاری، چرخ دوار معمولی، چرخ دوار پیچیده، NG2
سال 1397
مجله مجله پزشكي اروميه
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه احمدی بندارخیلی ، ضیاء فلاح محمدی

چکیده

پیش زمینه و هدف: سلول های NG2 به عنوان پیش ساز سلول های الیگودندروسیت بوده و دارای نقش حفاظت کننده نورونی می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه تاثیر چهار هفته تمرین اختیاری معمولی و پیچیده بر سطوح NG2 مغز رت های نر سالم نژاد ویستار بود. مواد و روش کار: 30 سر رت نژاد ویستار بالغ پس از یک هفته آشنایی با محیط آزمایشگاه به صور تصادفی به سه گروه تمرین اختیاری روی چرخ دوار ساده، تمرین اختیاری روی چرخ دوار پیچیده و گروه کنترل تقسیم بندی شدند. گروه های تمرینی به مدت چهار هفته به طور اختیاری به انجام فعالیت پرداختند. از روش الایزا برای اندازه گیری NG2 مغز استفاده گردید. بررسی تفاوت میانگین ها با روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 صورت گرفت. یافته ها: انجام تمرینات اختیاری روی چرخ دوار ساده (P=0/03) و روی چرخ دوار پیچیده (P=0/001) تغییر معنی داری در سطوح NG2 مغز رت های سالم نژاد ویستار داشت. همچنین بین دو نوع تمرین تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P=0/05). بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده، چهار هفته تمرین اختیاری در دو مدل چرخ دوار پیچیده و معمولی افزایش معنی داری در سطوح NG2 مغز رت های نر سالم نژاد ویستار ایجاد کرد. در نتیجه از این دو روش تمرینی، جهت تاثیر گذاری مثبت بر روی افزایش الیگودندروسیتها در رت های سالم می توان استفاده کرد و روش تمرین اختیاری پیچیده اثربخشی بیشتری دارد.