1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر هشت هفته تمرین هوازی پس از پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و دوپامین جسم مخطط موش های مدل پارکینسون
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین هوازی، سلول بنیادی مغز استخوان، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، دوپامین، پارکینسون
سال 1395
مجله فيزيولوژي ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران عبدالله هاشم ورزی ، علی حیدریان پور ، ضیاء فلاح محمدی ، محسن پورقاسم

چکیده

پیوند سلول های بنیادی و انجام تمرین ورزشی از جمله راههای کمک به درمان غیر دارویی می باشد که امروزه برای درمان بیماری پارکینسون مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و دوپامین جسم مخطط در موش های پارکینسونی، پس از پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان بود. بدین منظور 35 موش صحرایی نر هفت هفته ای با وزن 250-300 گرم به صورت تصادفی به گروههای کنترل سالم، پارکینسونی کنترل، سلول درمانی، تمرین و سلول درمانی+تمرین تقسیم شدند. برای ایجاد مدل پارکینسونی تخریب جسم مخطط با تزریق 5 میکروگرم محلول 6-هیدروکسی دوپامین به صورت استریوتاکسی صورت گرفت و برای تایید آن از آزمون چرخش آپومورفین استفاده شد. علاوه بر این به منظور جدا سازی سلول های بنیادی از مغز استخوان ران و درشت نی موش های صحرایی نر شش تا هشت هفته ای استفاده شد که پس از کشت حدود 105 سلول در دو میکرولیتر محیط از طریق کانال به داخل جسم مخطط گروههای دریافت کننده سلول تزریق شد. همچنین تمرین شامل هشت هفته دویدن روی نوارگردان با سرعت 15 متر بر دقیقه در دو وهله 15 دقیقه ای و پنج روز در هفته بود. قابل ذکر است که فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و دوپامین به روش الایزا انازه گیری شد. یافته ها نشان می دهند که مقادیر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و دوپامین جسم مخطط در گروه تمرین، سلول و به ویژه تمرین+سلول افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل پارکینسون داشته است (0/05>P). به طور کلی نتایج پژوهش حاضر اثر هشت هفته تمرین روی نوارگردان در موش های پارکینسونی پیوند شده با سلول های بنیادی مغز استخوان را مورد تایید قرار داد که می تواند به عنوان یک روش کمک کننده درمان غیر دارویی مورد توجه قرار گیرد.