1403/03/28
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پیش درمان تزریق مکمل ویتامین D بر سطح کلوتو در مغز رت های ماده نژاد لوئیز مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ویتامینD، کلوتو، آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی
سال 1397
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
شناسه DOI
پژوهشگران سیده فاطمه فاطمی ، ضیاء فلاح محمدی ، وحید طالبی ، سید مجتبی حسینی

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پیشگیرانه یک دوره مصرف ویتامین D بر سطح کلوتو در مغز رت-های ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، رت های ماده نژاد لوئیز، بعد از 2 هفته آشنایی با محیط جدید، به 5 گروه: 1-کنترل سالم، 2-کنترل ام اس، 3-حلال، 4-مکمل سالم، 5-مکمل ام اس، تقسیم شدند. گروه مکمل به مدت 2 هفته، 2 نانوگرم ویتامین D در2/0 میلی لیتر روغن کنجد، یک روز در میان به صورت درون صفاقی دریافت کردند. به منظور القاء EAE، به هر حیوان میزان 4/0 میلی لیتر از محلول ترکیبی نخاع خوکچه هندی و ادجوانت به نسبت برابر، تزریق شد. تجزیه و تحلیل داده های سطح کلوتو با استفاده از آزمونone way ANOVA و آزمون تعقیبی Tukey و برای بررسی تغییرات وزن گروه های تحقیق از آزمون ناپارامتری من ویتنی در سطح معنی داری پنج درصد استفاده شد. نتیجه: بین سطح کلوتو بافت مغز گروه کنترل ام اس در مقایسه با گروه کنترل سالم تفاوت معناداری وجود داشت(P=0/0001). سطح کلوتو بافت مغز گروه مکمل ام اس در مقایسه با گروه کنترل ام اس افزایش معناداری نشان داد(P=0/0001). همچنین وزن گروه مصرف کننده ویتامین D بیشتر از گروه کنترل ام اس بود (P=0/006). نتیجه گیری: پیش درمان با استفاده از مکمل ویتامین D توانست باعث افزایش سطح کلوتو بافت مغز شود و تاثیر محافظتی روی سطح کلوتو بافت مغز در برابر سم عصبی EAE بگذارند.