1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات بادکش درمانی گرم و خشک متعاقب آزمون اجرای سرعتی متناوب بالاتنه بر برخی شاخص های آسیب عضلانی، هماتولوژی و عملکرد بدنی مردان کشتی گیر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بادکش درمانی، شاخص آسیب عضلانی، شاخص های هماتولوژیکی، آزمون اجرای سرعتی متناوب بالاتنه.
سال 1397
پژوهشگران مجید محمودآبادی(دانشجو)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثرات بادکش درمانی گرم و خشک متعاقب آزمون اجرای سرعتی متناوب بالاتنه بر برخی شاخص های آسیب عضلانی، هماتولوژی و عملکرد بدنی مردان کشتی گیر جوان بود. روش شناسی: 15 کشتی گیر جوان با میانگین سن (23-19) و وزن (84-65) به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و طی دو جلسه ی جداگانه به فاصله 1 هفته در دو نوع روش ریکاوری تحت بررسی (بادکش درمانی گرم و خشک و یا ریکاوری غیرفعال) شرکت کردند. نمونه گیری خون در زمان های قبل و بلافاصله بعد از آزمون اجرای سرعتی متناوب بالاتنه، 1 و 24 ساعت بعد از هر روش ریکاوری برای بررسی نشانگرهای آسیب سلولی (CK_LDH_AST) و شاخص های هماتولوژیکی (RBC-WBC-HCT-HGB-PLT) جمع آوری شد. علاوه بر این، ریکاوری ضربان قلب (HRR)، مقیاس درک بازیابی (RPR) و آزمون وینگیت دستی نیز برای ارزیابی عملکرد بی هوازی کشتی گیران مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد بادکش درمانی موجب کاهش معنی داری در سطوح CK متعاقب آزمون اجرای سرعتی متناوب بالاتنه بعد از گذشت 24 ساعت و افزایش معنی داری در RPR بعد از گذشت 1 و 24 ساعت از بادکش درمانی شد. اما بین اثر نوع ریکاوری (بادکش درمانی یا غیرفعال) بر میزان شاخص های LDH، AST، RBC، WBC، HCT، HGB و PLT متعاقب آزمون اجرای سرعتی متناوب بالاتنه بعد از گذشت 1 و 24 ساعت تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین اثر نوع ریکاوری (بادکش درمانی یا غیرفعال) بر اوج توان، میانگین توان، کاهش توان و ریکاوری ضربان قلب متعاقب آزمون اجرای سرعتی متناوب بالاتنه تفاوت معنی-داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد بادکش درمانی می تواند به عنوان یک روش ریکاوری در کاهش شاخص های آسیب سلولی و همچنین روشی که دارای فواید فیزیولوژیکی و روانی مثبتی است، مورد استفاده قرار گیرد.