1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر کاهش سریع وزن بر برخی نورومتابولیت های مخچه با روش طیف سنجی تشدید مغناطیسی، توان هوازی و نیمرخ خلقی کشتی گیران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کشتی گیران، کاهش وزن سریع، دهیدراسیون،نرومتابولیت ها، مخچه ،HMRS
سال 1397
پژوهشگران محسن تاری(دانشجو)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

هدف:: برخی نرومتابولیت های مغزی از جمله مارکر های سلامت عملکرد سلول های عصبی و نروگلیا می باشند.شرایطی مانند ورزش، سالمندی، برخی بیماری ها و آسیب ها ممکن است موجب تغییراتی در سطوح این نرومتابولیت ها شوند. کاهش وزن های سریع و حاد می تواند موجب آثار منفی فیزیولوژیک و روانی و عملکردی کوتاه مدت و دراز مدت در کشتی گیران شود.اینکه آیا این شرایط می تواند بر سلامت و عملکرد های مغزی تاثیر گذارد نیاز به بررسی های بیشتری دارد.لذا هدف از این تحقیق بررسی یک دوره تمرینات کشتی با کاهش وزن سریع بر برخی نرومتابولیت های مخچه ای کشتیگیران با استفاده از HMRS می باشد. روش شناسی پژوهش:در این تحقیق نیمه تجربی 21 نفر از کشتیگیران جوان دارای معیارهای ورود به پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند از جامعه در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این تعداد 11 نفر با میانگین (سن 14/2 ±80/21 سال، وزن 38/4±47/72 کیلوگرم، BMI 34/1±66/23 و VO2max 22/2 ± 81/55 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه و درصد چربی 29/1 ± 87/11) بطور داوطلبانه بعنوان گروه تجربی(کاهش وزن) و 10 نفر با میانگین ( سن 05/2 ±27/22 سال، وزن 30/4 ± 02/69 کیلوگرم، BMI 73/0 ± 67/22 ، VO2max برابر با 90/1 ± 50/55 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه و درصد چربی66/1 ± 88/9)بطور داوطلبانه بعنوان گروه کنترل انتخاب شدند.بعد از انجام ارزیابی های شاخص های ترکیب بدنی آزمودنی ها ، و ارزیابی سطح آمادگی هوازی ، متابولیت های مخچه ای با روش HMRS در هر دو گروه کنترل و تجربی مورد بررسی قرار گرفت.بعد از دوره تمرینات و کاهش وزن، پس آزمون ها به ترتیب مشابه با مراحل پیش آزمون ها انجام گرفت.داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و وابسته در سطح معنی داری 05/0 ≥ P با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 تحلیل شدند یافته ها:نتایج نشان داد که در مقایسه بین گروهی، سطوح NAA/Cr ( مقدارP برابر با 378/0 و 743/0)و Cho/Cr (787/0 و 682/0) و MI/Cr (701/0 و 099/0) و GLX/Cr (566/0 و 074/0)،در بین گروه تجربی و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون معنادار نبود.در مقایسه درون گروهی نتایج نشان داد که سطوح NAA/Cr در گروه تجربی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون بطور معنی داری کاهش یافت (045/0 P=) .در حالی که در گروه کنترل تغییرات معنی دار نبود (859/0P= ).همچنین تغییرات درون گروهی سطوح Cho/Cr در هر دو گروه کنترل و ت