1403/03/28
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مکمل یاری ویتامین D بر سطح کلوتو مغز در موش های صحرایی ماده نژاد لوئیز به دنبال شش هفته فعالیت ورزشی شنا
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شنا، کلوتو، مغز، ویتامین دی
سال 1397
مجله علوم زیستی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران سیده فاطمه فاطمی ، ضیاء فلاح محمدی

چکیده

تمرین شنا و مصرف ویتامین D باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی و حفظ سلامت سلول های مغزی می شود. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر 6 هفته شنای استقامتی همراه مصرف مکمل ویتامینD بر سطح کلوتو بافت مغز بود. در این مطالعه تجربی، 25 موش صحرایی به 5 گروه: 1-کنترل سالم، 2- حلال ، 3-ویتامین D 4- شنا ، 5-ترکیب ویتامین D و تمرین شنا، تقسیم شدند. برنامه تمرینی شنا به مدت 6 هفته و 5 روز در هفته، و هرروز به مدت یک ساعت بود.گروه مکمل هم به مدت 2 هفته، مقدار 2 نانوگرم ویتامینD در2/0 میلی لیتر روغن کنجد، یک روز در میان به صورت درون صفاقی دریافت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی و در سطح 05/0 صورت گرفت. سطح کلوتو به روش الایزا اندازه گیری شد.نتایج نشان داد که بین سطح کلوتو بافت مغز گروه کنترل با گروه مکمل تفاوت معنی داری وجود نداشت(19/0P= ). میانگین سطح کلوتو به ترتیب در گروه شنا و گروه ویتامین D+ شنا نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت (01/0P= ) (003/0P=). همچنین تفاوت معناداری بین سطح کلوتو گروه ترکیبی نسبت به گروه مکمل (30/0P= ) و گروه شنا (97/.P= ) وجود نداشت و تفاوت میانگین سطح این پروتئین در بافت مغز بین گروه مکمل و شنا نیز معنی دار نبود (64/0P= ). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرین شنا به تنهایی و در ترکیب با مصرف مکمل ویتامین Dمی تواند باعث افزایش سطح کلوتو بافت مغز شود و در نتیجه می تواند احتمالا نقش محافظتی در برابر عوامل تضعیف کننده سلامت دستگاه عصبی داشته باشد و منجر به افزایش قابل توجه ذخایر آن و نهایتا حفاظت نورونی گردد.