1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر مصرف عصاره آلیوم پارادوکسوم همراه با دویدن اختیاری بر سطوح آمیلوئید بتا (AB1-42) مغز در مدل تجربی دیابت قندی رت های نر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
'AB1-42 ' 'تمرین اختیاری' 'آلیوم پارادوکسوم' 'دیابت' 'رت'
سال 1392
مجله تحقيقات در علوم زيستي ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران ضیاء فلاح محمدی ، مجتبی ابراهیم زاده

چکیده

پروتئین آمیلوئید بتا ( )Aβبهعنوان نشانگر اصلی بیماری آلزایمر در مغز بیماران دیابتی افزایش مییابد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ترکیبی 6هفته تمرین دویدن اختیاری روی چرخ دوار و مصرف عصاره گیاه آلیوم پارادوکسوم بر سطوح آمیلوئید بتا قشر مغز رتهای دیابتی تحریکشده با آلوکسان بود. به این منظور 24سر رت نر نژاد ویستار به وزن 181 ± 1گرم و سن 8 هفته بهطور تصادفی در 6گروه (هر گروه 7سر) کنترل سالم ( ،)Cورزشی ( ،)Tکنترل – دیابتی ( ،)CDورزشی – دیابتی (،)DT آلیوم – دیابت ( )DATو ورزشی – آلیوم – دیابت ( )DATقرار گرفتند. رتها با تزریق آلوکسان ( )141 mg/kgمحلول در بافر سالین بهصورت درون صفاقی، دیابتی شدند. رتهای گروههای ورزشی و ورزشی – دیابتی بهمدت 6هفته در قفسهای مجهز به چرخ دوار و بهصورت اختیاری به فعالیت پرداختند. بهدنبال اجرای 6هفته فعالیت اختیاری مقدار Aβ1-42قشر مغز گروههای ورزشی و ورزشی – دیابتی کاهش یافت. سطوح Aβ1-42در گروه Tنسبت به گروه Cو گروه DT نسبت به گروه CDبهطور معناداری کاهش نشان داد ( .)P< 1/111همچنین سطوح Aβ1-42در گروه CDنسبت به گروه Cبهطور معناداری افزایش یافت ( .)P< 1/111اجرای 6هفته فعالیت اختیاری و مصرف عصاره گیاه آلیوم پارادوکسوم، مقدار قشر مغز گروه را نسبت به گروه کاهش داد ( .)P< 1/111تمرین اختیاری و مصرف عصاره گیاه آلیوم پارادوکسوم، اثر مثبتی در کاهش سطوح Aβ1-42آزمودنی- های دیابتی نشان داد. بنابراین مصرف عصاره گیاه آلیوم پارادوکسوم در ترکیب با تمرین اختیاری بهعنوان یک شیوه درمانی غیردارویی در مقابله با عوارض دیابت توصیه میشود.