1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مکمل گیری منیزیم بر شاخص های الکترومیوگرافی خستگی عضلانی در پی یک وهله فعالیت بدنی شدید بی هوازی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
منیزیم سولفات، الکترومیوگرافی، خستگی
سال 1396
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
شناسه DOI
پژوهشگران ضیاء فلاح محمدی ، وحید طالبی ، نورمحمد دلاوری ، اباذر شیرازی ،

چکیده

زمینه و هدف: منیزیم کوفاکتوری با بیش از 300 آنزیم است که در تولید انرژی و سیستم عصبی تاثیرگذار است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مصرف منیزیم بر شاخص های الکترومیوگرافی خستگی عضلانی به دنبال فعالیت بدنی شدید بی هوازی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 16 دانشجوی فعال مرد به صورت داوطلبانه در این آزمایش شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. محل قرارگیری الکترود های الکترومیوگرافی برای عضلات بر اساس دستورالعمل SENIAM مشخص شد. آزمون روی دوچرخه ارگومتر (لوده ساخت هلند) انجام شد و همزمان با آن فعالیت عضلات پای راست توسط دستگاه EMG ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی و تی مستقل تحلیل شدند. سطح معنی داری آزمون ها برابر 0/05 در نظر گرفته شد. یافته ها: مصرف مکمل منیزیم موجب کاهش درون گروهی RMS عضلات پهن داخلی(p=0.001)، پهن خارجی(p=0.05)، عضله دوقلو داخلی (p=0.001) شد، اما مقادیر بین گروهی تفاوت معنی داری نداشت. همچنین MPF پهن داخلی (p=0.001)، پهن خارجی (p=0.05) و عضله دوقلو(p=0.05) به دنبال مصرف مکمل، و نیز در مقایسه بین گروهها ( P=0.026) افزایش یافت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر مصرف مکمل منیزیم سولفات، عملکرد افراد سالم فعال را در یک دوره فعالیت های کوتاه شدید همچون آزمون وینگیت بهبود می بخشد.