1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر حاد دویدن روی نوارگردان با سه شدت متفاوت بر عامل نوروتروفیک دوپامین مغزی در مخچه موش های صحرایی نر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
'پروتئین های نروتروفیک' 'فعالیت بدنی' 'سلامت مغز' 'پارکینسون'
سال 1393
مجله مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران سیده علویه اشرفی ، ضیاء فلاح محمدی

چکیده

زمینـه و هـدف: پروتئیـن هـای نوروتروفیـک نقـش هـای گوناگونـی را در مغـز ایفـا مـی کننـد. عامـل نوروتروفیـک دوپامیـن مغـزی ( )CDNFنوروتروفیـن حفاظـت کننـده سـلول هـای دوپامینـی در مغـز مـی باشـد. تاکنـون در رابطـه بـا تأثیـر ورزش و فعالیــت هــای بدنــی روی تغییــرات ســطوح ایــن پروتئیــن در مغــز مطالعــه ای صــورت نگرفتــه اســت. هــدف از مطالعــه حاضـر بررسـی تأثیـر حـاد دویـدن روی نوارگـردان بـا سـه شـدت متفـاوت بـر CDNFمخچـه مـوش هـای صحرایـی نـر بـود. روش تحقیـق: 32سـر مـوش صحرائـی نـر نـژاد ویسـتار هشـت هفتـه ای پـس از 7جلسـه آشـنایی بـا نحـوه ی فعالیـت روی دسـتگاه نوارگـردان ویـژه جونـدگان بـه طـور تصادفـی بـه 2گـروه اصلـی کنتـرل و تمریـن تقسـیم شـدند. گـروه هـای تمرینـی (هـر گـروه 8سـر) بـه انجـام یـک جلسـه تمریـن حـاد بـا شـدت هـای مختلـف (پاییـن، متوسـط و بـالا) پرداختنـد. از روش الایـزا بـرای انـدازه گیـری CDNFمغـز اسـتفاده گردیـد. بررسـی تفـاوت میانگیـن گـروه هـا بـا روش تحلیـل واریانـس یــک طرفــه و آزمــون تعقیبــی توکــی، بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSSنســخه 19صــورت گرفــت. یافتههــا: انجــام تمریــن حـاد روی نوارگـردان بـا سـه شـدت پاییـن ( ،)p=0/04متوسـط ( )p=0/001و بـالا ( )p=0/001موجـب افزایـش سـطوح CDNF مخچـه گردیـد و شـدت هـای گوناگـون از ایـن نظـر تفـاوت معنـی داری بـا هـم نداشـتند ( .)p<0/05نتیجـه گیـری: بـر اسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده، یـک جلسـه فعالیـت اسـتقامتی دویـدن روی نوارگـردان بـدون در نظـر گرفتـن شـدت آن، بهبـود سـطوح CDNFمخچـه را بـه همـراه دارد؛ و احتمـالا ایـن راهبـرد مـی توانـد بـرای تنظیـم شـدت تمریـن بـه منظـور تاثیرگـذاری مطلـوب بـر دسـتگاه عصبـی، مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.