1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر حفاظتی تمرین اختیاری بر سطح CDNFهیپوکامپ در مقابل تزریق درون بطنی -6هیدروکسی دوپامین در موشهای صحرایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
'تمرین اختیاری' '6-هیدروکسی دوپامین' 'CDNF' 'هیپوکامپ'
سال 1393
مجله بهداشت و توسعه
شناسه DOI
پژوهشگران ضیاء فلاح محمدی ، جلیل اصلانی ، راضیه محمدی

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی اثرحفاظتی پیش درمان با تمرین اختیاری برسطح CDNF (Cerebral dopamine neurotrophic factor) هیپوکامپ پس از القای تخریب با تزریق درون بطنی 6-هیدروکسی دوپامین (6-OHDA یا hydroxydopamine-6) در موش های صحرایی بود. روش: در این مطالعه تجربی، 24 سر موش صحرایی به طور تصادفی به چهار گروه: کنترل سالم (6 سر)،تمرین سالم (6سر)، کنترل پارکینسونی (6 سر)، گروهی که ابتدا تمرین داشت و سپس پارکینسونی شد (6 سر)، تقسیم شدند. پس از 12 هفته، 6-OHDA به داخل بطن راست مغز تزریق شد و نهایتاً پنج روز بعد از تزریق داخل بطنی، بافت برداری انجام و سطح CDNF هیپوکامپ حیوان با روش ELISA (Enzyme linked Immunosorbent assay) اندازه گیری گردید. داده ها به روش آزمون آماری ANOVA بین گروهها مورد مقایسه قرارگرفت. یافته ها: 6-هیدروکسی دوپامین، مقدار پروتئین CDNF در هیپوکامپ آزمودنی های کنترل پارکینسونی شده در مقایسه با آزمودنی های کنترل سالم را کاهش داد (011/0=P). سطح CDNF در گروه تمرین پارکینسونی بالاتر از گروه کنترل پارکینسونی بود (05/0=P). نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش نشان داد که پیش درمان با استفاده از تمرینات ورزشی اختیاری سبب افزایش سطح CDNF هیپوکامپ شده و بنابراین موجب بالا رفتن طول عمر نورون ها در برابر تخریب اکسیداتیو ناشی از سمیت 6-OHDA می-شود. در نتیجه، می توان گفت نقش حفاظتی در برابر بیماری پارکینسون دارد.