1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تمرین اختیاری سطح CDNFقشر مخ را در مدل تجربی موشهای در معرض 6-OHDAافزایش میدهد
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
'تمرین اختیاری' '-6هیدروکسی دوپامین' 'CDNF'
سال 1394
مجله پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي
شناسه DOI
پژوهشگران ضیاء فلاح محمدی ، جلیل اصلانی ، راضیه محمدی

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از نقشهایی که عوامل نوروتروفیک در مغز ایفا میکنند حفاظت از نرونها در برابر آسیبهای ناشی از استرس اکسایشی است. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر تمرینات دویدن روی چرخ دوار بر سطح عامل نوروتروفیک دوپامین مغزی )(CDNF قشر مخ در مدل تجربی موشهای در معرض 6هیدروکسی دوپامین بود. روششناسی: در این مطالعه تجربی، 30سر موش صحرایی به طور تصادفی به چهار گروه: کنترل سالم ،تمرین سالم، کنترل پارکینسونی، گروهی که ابتدا تمرین داشتند و سپس پارکینسونی شد)تمرین_پارکینسون(، تقسیم شدند. گروههای تمرین به مدت 12 هفته در قفس مخصوص که مجهز به چرخ دوار بود قرار گرفتند. پس از 12هفته، 6-OHDAبه داخل بطن راست مغز تزریق شد و نهایتا پنج روز بعد از تزریق داخل بطنی، بافت برداری انجام و سطح CDNFقشرمخ حیوان با روش ELISAاندازه گیری شد. دادهها به روش آزمون آماری واریانس یکطرفه بین گروهها مورد مقایسه قرارگرفت. یافتهها: 6-OHDAمقدار پروتئین CDNFدر قشر مخ آزمودنیهای کنترل پارکینسونی شده در مقایسه با آزمودنیهای کنترل سالم را کاهش داد ) .(P=0/017سطح CDNFدر گروه تمرین پارکینسونی بالاتر از گروه کنترل پارکینسونی بود ).(P=0/002 نتیجهگیری: نتیجه این پژوهش نشان داد که پیش درمان با استفاده از تمرینات ورزشی اختیاری سبب افزایش سطح CDNFقشر مخ شده و بنابراین موجب بالا رفتن طول عمر نورونها در برابر تخریب اکسیداتیو ناشی از سمیت 6-OHDAمیشود. در نتیجه، می توان گفت نقش حفاظتی در برابر بیماری پارکینسون دارد.