1403/03/28
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر چهار هفته مصرف امگا 3با منشأ گیاهی (عصاره کتان) و جانوری (روغن ماهی)، بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) پس از چهار هفته تمرین پلیومتریک در مردان فعال
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
'امگا-3' 'تمرین پلایومتریک' 'فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز' 'مردان فعال'
سال 1395
مجله علوم زیستی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران حسین نظری ، ضیاء فلاح محمدی ، شمس الدین رحیمی زاده ، زینب هوشمندی

چکیده

عامل نروتروفیک مشتق از مغز) ، (BDNFنقش مهمی در رشد نورونی، انتقال پیامهای عصـبی، تغییرپـذیری عصـبی و بهطور کلی سلامت دستگاه عصبی انسان ایفا میکند. به همین منظور در این تحقیق، تأثیر چهار هفته مصرف امگـا 3بـا منشأ گیاهی )عصاره کتان( و جانوری )روغن مـاهی(، بـا و بـدون تمرینـات مـنظم پلیومتریـک بـر غلظـت ،BDNFدر دانشجویان مرد فعال بررسی شد. 42دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی بهطور تصـادفی بـه شـش گـروه تقسـیم شـدند. آزمودنیهای گروههای ترکیبی و گروه تمرین به مدت 4هفته تمرینات گوناگون پلایومتریـک را اجـرا کردنـد. همچنـین گروههای ترکیبی و مکمل در دوره تحقیق، روزانه 3000میلیگرم مکمل امگا 3مصرف کردند. از آزمون واریانس یکطرفه و روش تعقیبی توکی برای بررسی تفاوت بین گروهها و سطح معناداری P<0/05استفاده شـد. سـطوح سـرمیBDNF پس از 4هفته تمرین پلایومتریک همراه با مصرف امگا 3گیاهی در مقایسه بـا گـروه کنتـرل، افـزایش معنـاداری یافـت ) .(P=0/014همچنین در گروه تمرین همراه با مصرف امگا 3جانوری سطوح سرمی BDNFپس از 4هفته در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری یافت ) .(P=0/042نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هنگام اجرای تمرینات پلایومتریـک مصرف مکمل امگا 3گیاهی یا جانوری ممکن است بهدلیل افزایش غلظت سرمی BDNFسبب بهبود عملکـرد عصـبی و روانی شود