1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر مکمل یاری امگا- 3بر سطوح سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و استرس اکسایشی مردان فعال بهدنبال یک دوره تمرین پلیومتریک
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
'استرس اکسایشی' 'امگا- 3' 'پلیومتریک' 'فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز'
سال 1395
مجله تحقيقات در علوم زيستي ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد فاضل زاده ، ضیاء فلاح محمدی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مکمل یاری امگا- 3همراه با چهار هفته تمرین پلیومتریک بر تغییرات سرمی BDNFو استرس اکسایشی مردان فعال و ارتباط بین آنها بود. 28دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی )سن 23/21±1/98سال، قد 174/25±5/34سانتیمتر، وزن 66/83±7/49کیلوگرم و شاخص توده بدنی 20/03±2/25کیلوگرم بر متر مربع( بهطور تصادفی به چهار گروه )مکمل+تمرین، مکمل، تمرین و کنترل(، تقسیم شدند. آزمودنیهای گروههای ترکیبی و تمرین به مدت چهار هفته برنامه تمرینات منتخب پلیومتریک را در دو یا سه دوره و با شش تا دوازده تکرار اجرا کردند. همچنین روزانه دو گرم مکمل امگا- 3و یک گرم نشاسته بهصورت کپسول سه بار در روز پس از هر وعده غذا توسط آزمودنیهای گروههای ترکیبی و مکمل طی دوره تحقیق مصرف شد. کپسولهای دارونما با همان مقدار حاوی نشاسته همراه زعفران به مقدار ناچیز جهت رنگدهی با هدف یکسانسازی ظاهر و مزه با کپسول امگا- 3به گروه تمرین داده شد. از آزمون ANOVAبرای بررسی تفاوت بین گروهها و آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی وجود ارتباط بین متغیرها استفاده شد. افزایش معناداری در سطوح سرمی BDNFگروههای مکمل و ترکیب در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد )بهترتیب P= 0/001و .(P= 0/004سطوح سرمی MDAگروه مصرفکننده مکمل در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معناداری یافت ) .(P=0/002همچنین سطوح سرمی SODگروه تمرین بهطور معناداری در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت ) .(P= 0/042بهعلاوه در بررسی ارتباط بین متغیرها، تنها بین مقادیر MDAو SODگروه مکمل رابطه همبستگی مشاهده شد ) .(P=0/048 ، r= 0/759مصرف منظم مکمل امگا- 3و ترکیب آن با تمرینات پلیومتریک موجب افزایش BDNFو کاهش MDAمیشود. در نتیجه میتوان از آن برای افزایش سلامت دستگاه عصبی و مقابله با استرس اکسایشی ناشی از تمرینات ورزشی استفاده کرد