1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر 4 هفته تمرینات پلیومتریک همراه با مصرف امگا 3 بر سطوح سرمی BDNF ، MDA و SOD دانشجویان مرد سالم
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تمرینات پلیومتریک، امگا-3، BDNF، MDA،SOD
سال 1392
پژوهشگران محمد فاضل زاده(دانشجو)، امیر حسین اسماعیلی(استاد مشاور)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

هدف: هدف اصلی از این تحقیق بررسی تاثیر مکمل یاری امگا-3 همراه با چهار هفته تمرین پلیومتریک و تغییرات سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) ) و استرس اکسایشی مردان فعال و ارتباط بین آنها بود. بدین منظور 28 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی (سن 98/1±21/23 سال، قد34/5±25/174 سانتی متر ، وزن 49/7±83/66 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 25/2±03/20 کیلوگرم بر مجذور قد) به طور تصادفی به چهار گروه (مکمل+تمرین، مکمل، تمرین، کنترل)، تقسیم بندی شدند. آزمودنی های گروه ترکیب و گروه تمرین به مدت 4 هفته برنامه تمرینات پلیومتریک را در دو یا سه دوره و با 6 تا 12 تکرار اجرار کردند. همچنین گروه ترکیب و گروه مکمل در طی دوره تحقیق، روزانه 2 گرم مکمل امگا-3 مصرف کردند. خون گیری از افراد پیش و پس از برنامه تمرینات به منظور اندازه گیری BDNF ، SOD و MDA در حالت ناشتا به عمل آمد. از آزمون واریانس یک طرفه برای بررسی تفاوت بین گروه ها و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای وجود ارتباط بین متغییر ها استفاده شد.سطح معنی داری هم (05/0P< ) در نظر گرفته شد. یافته ها افزایش معنی داری در سطوح سرمی BDNF گروه های مکمل و ترکیب در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (به ترتیب 001/0=P و 004/0=P ). همچنین سطوح سرمی MDA گروه های مصرف کننده مکمل در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری یافت (002/0=P) و سطوح سرمی SOD گروه تمرین به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (042/0=P). به علاوه در بررسی ارتباط بین متغییر ها، تنها بین مقادیر MDA و SOD گروه مکمل رابطه همبستگی مشاهده شد (759/0=r، 048/0=P). این نتایج حاکی از آن است که مصرف منظم مکمل امگا-3 و ترکیب آن با تمرینات پلیومتریک موجب افزایش سطح BDNF و کاهش سطح MDA می شود. در نتیجه میتوان از آن به عنوان یک روش مفید برای افزایش سلامت دستگاه عصبی و مقابله با استرس اکسایشی ناشی از تمرینات ورزشی استفاده کرد.