1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا3 بر غلظت سرمی BDNF و CRP مردان فعال
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز، پروتئین واکنشگر C، پلیومتریک، مردان فعال
سال 1391
پژوهشگران حسین نظری(دانشجو)، قاسم محمدپور(استاد مشاور)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک و مکمل امگا3 بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و CRP دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی بود. روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی 28 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی (سن 98/1±21/23 سال، قد34/5±25/174 سانتی متر ، وزن 49/7±83/66 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 25/2±03/20 کیلوگرم بر مجذور قد) به طور تصادفی به چهار گروه (مکمل+تمرین، مکمل، تمرین، کنترل)، تقسیم بندی شدند. آزمودنی های گروه ترکیب و گروه تمرین به مدت 4 هفته تمرینات پلیومتریک شامل (جست سرعتی، جست قدرتی، پرش قیچی، پرش زانو بالا، لی لی از پهلو، لی لی مورب، پرش روی جعبه) را انجام دادند. همچنین گروه ترکیب و گروه مکمل در طی دوره تحقیق مکمل امگا 3 مصرف کردند. خون گیری از افراد پیش و پس از برنامه تمرینات به منظور اندازه گیری BDNF و CRP در حالت ناشتا به عمل آمد. سطوح BDNF با استفاده از کیت آزمایشگاهی و روش الایزا اندازه گیری شد. همچنین CRP با استفاده از کیت آزمایشگاهی و روش ایمونوتوربیدیمتری اندازه گیری شد. از آزمون T مستقل و واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی برای بررسی تفاوت بین گروه ها و ضریب همبستگی پیرسون برای وجود ارتباط بین متغییر ها استفاده شد. سطح معنی داری هم (05/0P< ) در نظر گرفته شد. یافته ها: سطوح سرمی BDNF پس از 4 هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا3 در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری نشان داد (042/0=P). همچنین پس از 4 هفته مصرف امگا3، سطوح سرمی این پروتئین در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری پیدا کرد (001/0=P). اما تغییر معناداری در سطوح سرمی BDNF گروه تمرین پلیومتریک در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد (371/0=P). از سوی دیگر مقادیر CRP در هیچ کدام از گروه ها پس از پایان دوره تغییر معناداری نشان نداد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که 4 هفته تمرین پلیومتریک نتوانسته تغییر معناداری در BDNF و CRP ایجاد کند. از سوی دیگر، مصرف امگا3 به تنهایی و در ترکیب با تمرینات پلیومتریک سبب افزایش معنی دار BDNF شده است اما نتوانست تغییر معناداری در CRP ایجاد کند. احتمالاپروتکل تمرینات ورزشی تحقیق حاضر دارای شدت و مدت پایین تر از حدی بوده است که بتواند BDNF و شاخص های التهابی را در آزمودنی های مطالعه تغییر دهد.