1403/03/28
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
فیزیولوزی ورزش بالینی (تجویز توان بخشی بیماران)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ورزش، اثر فیزیولوژیکی
سال 1392
پژوهشگران فرزاد ناظم ، ضیاء فلاح محمدی

چکیده

تدوین درست برنام حرکات ورزشی در پرتو تجویز رهیافت های علمی ، نمایش هنرمندانه ای است که مجموعه تلاش های کاردیولوژیست، فیزیواوژیست ورزش، فیزیوتراپیست، کاردرمانگرو سرانجام کادر "نوتوانی" را در ان مسیر پویا رهنمون می سازد. تا بدین سان روشن شود که مختصات یک برنامه ورزش همچون یک نسخه شفا بخش برای افراد تندرست، سالمند یا بیماران چگونه برپایه کنترل علائم حیاتی، توانمندی فیزیولوژیک قلب (آزمون تشخیص پزشکی SL-GXT)، شرایط محیط، تفاوت های فردی و دسته بندی ریسک پذیری بیماری هاف ایمن و راهگشاست؟ وانگهی در فرخنای گونه های متنوع فعالیت های بدنی در راستای انگیزه و سائق فرد-کدامین الگوی حرکتی قابل توصیه است.از سوی دیگر شیوه های ممتاز تشخیص نشانه ها و علائم بالینی کدامند؟ محتوای فصول سه گانه این اثر وزین در قالب جلد دوم، به پرسش های بالا به شایستگی پاسخ می دهد