1403/03/28
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شش هفته دویدن روی نوارگردان بر بیان مسیر JAK1/STAT3 در عقده های قاعده ای موش های صحرایی دیابتی نوع 1
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات استقامتی، عقده های قاعده ای، دیابت نوع 1، مسیر JAK/STAT
سال 1402
مجله علوم زیستی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران مژده برزگران ، ضیاء فلاح محمدی ، ابوالفضل اکبری

چکیده

مقدمه: مسیر علامتدهی STAT/JAK مسیر مهمی است که توسط سایتوکاینها استفاده میشود و فعالسازی بیشازحد آن میتواند به بیماریهای مختلفی منجر شود. این مسیر علامتدهی برای هموستاز طبیعی ضروری است و هنگامیکه بد تنظیم شود در توسعۀ چاقی و دیابت مشارکت میکند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین دویدن استقامتی روی بیان ژنهای مسیر 3STAT1/JAK در عقدههای قاعدهای موشهای صحرایی دیابتی بود. روش پژوهش: در این تحقیق که به روش تجربی انجام گرفت 40 سر موش صحرایی نر بهطور تصادفی به چهار گروه سالم، ورزش، دیابت و دیابت+ورزش تقسیم شدند. دیابت با یک بار تزریق داخلصفاقی استرپتوزوتوسین به مقدار 50 میلیگرم/ کیلوگرم وزن بدن القا شد. برنامۀ تمرینی استقامتی بهصورت تدریجی پنج جلسه در هفته به مدت شش هفته اجرا شد. هفتۀ اول با سرعت 10 متر در دقیقه به مدت 10 دقیقه شروع شد و تا هفتۀ ششم بهسرعت 18 متر در دقیقه به مدت 30 دقیقه رسید. 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین موشها بیهوش شده و بافت مغز برای جداسازی عقدههای قاعدهای از جمجمه خارج شد. بافت خارجشده برای اندازهگیری بیان ژن به روش qPCR استفاده شد. از آنوای یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD برای بررسی تفاوت بین گروهها استفاده شد. سطح معناداری کوچکتر از 0/05 در نظر گرفته شد. یافتهها: القای دیابت نوع 1 تغییری در بیان ژنهای 3STAT1/JAK عقدههای قاعدهای بهوجود نیاورد (0/05