1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر 4 هفته مصرف عصاره کتان بر غلظت سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنشگر C
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز، پروتئین واکنشگر C، کتان، امگا 3
سال 1395
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
شناسه DOI
پژوهشگران حسین نظری ، عیسی طهماسب پور ، ضیاء فلاح محمدی ، قاسم محمدپور ، شمس الدین رحیمی زاده

چکیده

زمینه و هدف: مصرف امگا 3 تاثیرات گوناگونی بر بدن می گذارد. این پژوهش با هدف برسی تاثیر 4 هفته مصرف عصاره کتان بر غلظت سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنشگر C- انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه دو سوکور، 24 دانشجوی مرد (با میانگین سنی 1/98±23/21 سال) به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده عصاره کتان (12 نفر)، و دارونما (12 نفر) تقسیم شدند. پس از 4 هفته مصرف کتان غلظت BDNF و CRP سرم در حالت ناشتا اندازه گیری شد. غلظت BDNF سرم با استفاده از کیت آزمایشگاهی، روش الایزا و غلظت CRP سرم با استفاده از کیت آزمایشگاهی و روش ایمونوتوربیدی متری اندازه گیری شد. داده ها به کمک آزمون تی تست انالیز شدند. سطح معنی داری P<0/05 منظور گردید. یافته ها: سطوح سرمیBDNF پس از 4 هفته مصرف عصاره کتان در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری داشت (0/001=P) اما تغییر معناداری در غلظت سرمی CRP مشاهده نشد(0/591=P). نتیجه گیری: به نظر می رسد مصرف عصاره کتان می تواند از طریق افزایش BDNF برای گسترش فواید شناختی و عملکردی مغز مفید باشد.