1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی و مصرف عصاره قارچ دنبلان جنگلی سیاه زمستانی بر بیان ژن های مسیر سیگنالینگjak/stat در عقده های قاعده ای موش های صحرایی دیابتی شده با STZ
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
دویدن، دیابت، استرپتوزوسین، قارچ دنبلان، مسیر سیگنالینگ JAK/STAT
سال 1401
پژوهشگران مژده برزگران(دانشجو)، ابوالفضل اکبری(استاد مشاور)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

هدف: امروزه به دلیل کم تحرکی در افراد، شیوع بسیاری از بیماری های مزمن جسمی و روانی مثل چاقی و دیابت رو به افزایش است. بر این اساس، دیابت ملیتوس به عنوان یکی از مهمترین بیماری های متابولیک مزمن محسوب می شود. مقاومت به انسولین از ویژگیهای مهم آن است که نهایتاً منجر به هیپرگلیسمی می شوند. با این حال، تمرین استقامتی (ورزش) منجر به کاهش عوارض ناشی از دیابت می شود. تحقیقات نشان می دهند تمرین ورزشی می تواند روی مسیر سیگنالینگ JAK/STAT در مغز اثر بگذارد. با توجه به اطلاعات کم در زمینه تغییرات بیان ژن JAK/STAT در آزمودنی های دیابتی در اثر ورزش، هدف از این پژوهش، مطالعه بررسی تاثیر تمرین استقامتی (پروتکل تمرینی دویدن بر روی تردمیل) همراه با مصرف عصاره گیاهی قارچ دنبلان جنگلی سیاه بر بیان ژن های مسیر سیگنالینگ JAK/STAT در عقده های قاعده ای مغز موش های صحرائی دیابتی نوع 1 القاء شده با استرپتوزوسین بود. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش، 80 سر موش صحرائی نر بالغ نژاد ویستار پس از آشنایی با نحوه فعالیت روی نوارگردان به طور تصادفی به 8 گروه (10 تایی) شامل (1) گروههای کنترل سالم، (2) ورزشی سالم، (3) کنترل دیابت، (4) ورزشی دیابت، (5) کنترل همراه با دریافت کننده عصاره، (6) کنترل دیابت همراه با دریافت کننده عصاره، (7) ورزشی دریافت کننده عصاره و (8) گروه دیابتی ورزشی همراه با دریافت کننده عصاره تقسیم شدند. گروه های ورزشی به مدت 6 هفته بر روی نوارگردان با شدت 50 الی 55 درصد حداکثر ظرفیت هوازی به فعالیت پرداختند. دیابتی کردن موش های صحرایی پس از 12 ساعت ناشتایی و طی یک بار تزریق mg/kg 50 استرپتوزوتوسین (STZ) محلول در بافر سیترات 5/0 مولار در لیتر با اسیدیته 5 (5pH=) و به صورت درون صفاقی انجام شد. عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان جنگلی سیاه با روش های آزمایشگاهی تهیه و به میزان 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، در پایان هر جلسه تمرینی به صورت گاواژ به آنها خورانده شد. برای جمع آوری نمونه ها، نمونه های عقده های قاعده ای مغز جمع آوری و بلافاصله با نیتروژن مایع منجمد شد و در فریزر با دمای 80- درجه سانتیگراد نگهداری و برای اندازه گیری میزان بیان ژن های JAK/STAT به آزمایشگاه فرستاده شد. شاخص های مورد مطالعه توسط q-pcr اندازه گیری شد. در این پژوهش پس از جمع آوری داده های خام، به منظور بررسی ت