1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
آثار تمرین هوازی بر بیان پروتئین کاسپاز- 3 و آپوپتوز در هیپوکامپ موش صحرایی متعاقب سکته ایسکمیک مغزی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین هوازی، ایسکمی، آپوپتوز، هیپوکامپ
سال 1401
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
شناسه DOI
پژوهشگران بهزاد دهقانی زاده ، ضیاء فلاح محمدی ، عبدالحسین طاهری کلانی ، سیدجواد میرغنی

چکیده

مقدمه: اگرچه فعالیت ورزشی یک استراتژی مؤثر برای پیشگیری و درمان سکته مغزی است، به نظر می رسد میزان این تأثیر به زمان شروع تمرین ورزشی بستگی دارد. آپوپتوز نقش مهمی را پس از سکته مغزی ایفا می کند. با این حال، مشخص نیست که آیا ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی آپوپتوز را مهار می کند یا خیر؟ هدف پژوهش حاضر تعیین اثر هشت هفته تمرین هوازی زودهنگام پس از القای سکته مغزی بر بیان پروتئین کاسپاز- 3 و آپوپتوز در هیپوکامپ موش صحرایی بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 32 سَر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (وزن 300-250 گرم) به طور تصادفی به چهار گروه 8 سَری شامل شَم، ایسکمی، تمرین و ایسکمی+ تمرین تقسیم شدند. برای القای ایسکمی مغزی هر دو سرخرگ کاروتید مشترک (CCA) به مدت 45 دقیقه مسدود شد. تمرین هوازی 24 ساعت پس از القای ایسکمی، طی هشت هفته به مدت 50- 20 دقیقه و با سرعت 30- 18 متر بر دقیقه در هر جلسه و پنج جلسه در هفته اجرا شد. چهل و هشت ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، حیوانات معدوم شده و با استفاده از تکنیک رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی بیان پروتئین کاسپاز- 3 و به روش هماتوکسیلین- آئوزین میزان آپوپتوز در سطح هیپوکامپی حیوانات اندازه گیری شد. از آزمون آماری آنوای یکطرفه و تعقیبی توکی در سطح معنی داری 05/0 برای بررسی تفاوت بین گروه ها استفاده شد. نرم افزار آماریversion 21 SPSS برای آزمون های آماری به کار گرفته شد. نتایج: میزان بیان پروتئین کاسپاز- 3 و آپوپتوز در سطح هیپوکامپ رت های گروه شم و تمرین در مقایسه با گروه های ایسکمی و ایسکمی+ تمرین به طور معناداری کمتر بود (در هردو؛ 0001/0p<). هم چنین، در گروه ایسکمی+ تمرین میزان بیان پروتئین کاسپاز- 3 و آپوپتوز نسبت به گروه ایسکمی کاهش معناداری را نشان داد (0001/0>p). نتیجه گیری: با استناد به نتایج این مطالعه می توان گفت، هشت هفته تمرین هوازی زودهنگام می تواند از راه کاهش بیان عوامل ایجادکننده مرگ سلولی ضایعات ناشی از ایسکمی مغزی را کاهش دهد.