1403/03/28
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تمرینات پیش آماده سازی بر ضایعات مغزی در هیپوکامپ به دنبال سکته ی ایسکمیک مغزی/ریپرفیوژن در موش صحرایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پیش آماده سازی، ایسکمی، مرگ سلولی، فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا
سال 1400
مجله یافته
شناسه DOI
پژوهشگران بهزاد دهقانی زاده ، ضیاء فلاح محمدی ، عبدالحسین طاهری کلانی ، سیدجواد میرغنی

چکیده

مقدمه: ایسکمی/ ریپرفیوژن مغزی، سبب آسیب در ساختار و عملکرد در ناحیه هیپوکامپ میشود. پیش آماده سازی ورزشی می- تواند یک روش کارآمد در پیشگیری از ایجاد سکته مغزی یا کاهش در میزان آسیب ناشی از آن باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر 8 هفته تمرین پیش آماده سازی استقامتی بر کاهش مرگ سلولی ناحیه ی کورنو اممؤنیس- 1 هیپوکامپ و فاکتور التهابی به دنبال ایسکمی/ ریپرفیوژن مغزی در موش صحرایی نر ویستار بود. مواد و روشها: تعداد 32 سَر موش صحرایی نر به طور تصادفی به چهار گروه (شم، تمرین، ایسکمی و تمرین+ ایسکمی) تقسیم شدند. حیوانات گروه تمرین و ایسکمی 5 روز در هفته به مدت 8 هفته روی نوارگردان دویدند. ایسکمی با انسداد هر دو سرخرگ کاروتید مشترک به مدت 45 دقیقه ایجاد شد. از رنگآمیزی هماتوکسیلین آئوزین جهت بررسی میزان مرگ سلولی و برای بیان پروتئین فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا از روش ایمونوهیستوشیمی استفاده شد. یافته ها: تعداد سلولهای عصبی آپوپتوز در ناحیه کورنو اممؤنیس-1 هیپوکامپ در گروه ایسکمی در مقایسه با گروه شم و تمرین+ ایسکمی به طور معناداری بیشتر بود. همچنین، در گروه تمرین+ ایسکمی تعداد مرگ سلولی ناشی از ایسکمی و بیان پروتئین به طور معناداری کمتر از گروه ایسکمی بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به نظر میرسد، پیش آماده سازی اجباری روی نوارگردان میتواند به عنوان یک محرک حفاظت کننده موجب کاهش مرگ سلولی و التهاب شود.