1403/02/31

اکرم السادات سفیدگر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302435

مشخصات پژوهش

عنوان
ترمودینامیک عالم FRW در مدل گرانش رنگین کمانی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ترمودینامیک، عالم FRW ، گرانش رنگین کمانی
سال 1395
پژوهشگران اکرم السادات سفیدگر(استاد راهنما)

چکیده

یکی از ویژگی های عمومی اکثر مدل های گرانش رنگین کمانی وجود طول کمینه قابل مشاهده از مرتبه طول پلانک می باشد. ظهور این طول کمینه قابل مشاهده ایجاب می کند که تجدید نظری در نظریه نسبیت خاص انجام شود. در حوزه انرژی های خیلی بالا، علاوه بر سرعت نورباید به وجود ناوردایی به نام طول پلانک نیز توجه نمود. نسبیت خاص دوگانه سعی دارد تا با تعریف همزمان طول پلانک و سرعت نور به عنوان مقیاس های ناوردا، قوانین فیزیک را در همه چارچوب های لخت یکسان نگه دارد. همچنین می توان نسبیت خاص دوگانه را به فضازمان های خمیده نیز گسترش داد و به مدل گرانش رنگین کمانی دست یافت. گرانش رنگین کمانی مدل مناسبی جهت مطالعه عالم فریدمن-رابرتسون-واکر در محدوده فیزیک انرژی های بالا می باشد. شعاع افق ظاهری عالم در گرانش رنگین کمانی اصلاح می شود و با استفاده از آن گرانش سطحی و دمای افق ظاهری به دست می آید. با استفاده از معادله فریدمن اصلاح شده در گرانش رنگین کمانی و با توجه به ارتباط عمیق بین معادله فریدمن و قانون اول ترمودینامیک، آنتروپی روی افق را به دست می آوریم. اشاره به این نکته حائز اهمیت می باشد که ترمودینامیک عالم به انرژی کاوشگر که توسط ناظر برای بررسی فضازمان مورد استفاده قرار می گیرد بستگی دارد. در نهایت صحت قانون دوم تعمیمی یافته مورد بررسی قرار می گیرد و نشان داده می شود که این قانون ابزاری مناسب جهت تعیین محدوه انتخاب هایمان برای توابع گرانش رنگین کمانی می باشد.