1403/02/29
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
فلسفه آموزش مجازی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ارزشیابی، بازخورد، یادگیری
سال 1397
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

در این کارگاه رویکرد پداگوژیک، بعد ارزسابی ها، نقش بازخورد در یافتن مفاهیم و قابلیت های نسل نوین یادگیری مورد بحث قرار گرفت.