1403/03/05
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
جذب اپتیکی وابسته به قطبش در نانو توری نقره ای یک بعدی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو توری زیر طول موجی، ناحیه ی مرئی طیف، روش المان محدود، جذب واحد، پلاسمون های سطحی، سیستم جاذب
سال 1402
پژوهشگران آرزو رشیدی ، علی هاتف

چکیده

در این مقاله، رفتار جذب اپتیکی یک نانو توری زیر طول موجی را در ناحیه ی مرئی طیف با در نظر گرفتن قطبش های الکتریکی (TE) و مغناطیسی عرضی (TM) بررسی می کنیم. محاسبات با استفاده از روش المان محدود انجام می شوند. نتایج نشان می دهند که برای قطبش TM، جذب کامل در طول موج 598/6 نانومتر حاصل می شود؛ در حالیکه برای قطبش TE، جذب بسیار پایین و نزدیک به صفر است. شبیه سازی ما نشان می دهد که برای مد TM، میدان الکتریکی در داخل شکاف ها جایگزیده است. در حالیکه توری فلزی نمی تواند پلاسمون های TE را ساپورت کند و بنابراین، نمی تواند به تابش فرودی TE جفت شود. در نتیجه، نانوتوری می تواند با تغییر قطبش نور از TE به TM، از سیستم غیرجاذب به جاذب تبدیل شود.