1403/03/05
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی پاسخ های نوری در ساختارهای مبتنی بر مواد فعال حساس به دما: طراحی ابزارهای فوتونیکی کوک پذیر
نوع پژوهش
فرصت مطالعاتی
کلیدواژه‌ها
مواد حساس به دما، ابررساناها، مواد تغییر فاز، کوک پذیری، فیلترهای نوری، جاذب ها
سال 1401
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

یکی از چالشهای بزرگی که در رابطه با ابزارهای فوتونیکی مطرح میشود، توانایی کنترل پاسخهای نوری آنها جهت نیل به اهداف کاربردی خاص می باشد. این امر، محققان را در جستجوی مواد مناسب با خواص کوک پذیر رهنمون می سازد. مواد فعال مورد استفاده در این طرح، مواد حساس به دما است. به عنوان مثال، ابررساناها و مواد تغییر فاز گزینه های مناسبی را جهت دستیابی به این خواص می تواند فراهم کند. هدف این طرح، استفاده از این مواد در ساختارهای مختلف برای طراحی ابزارهای فوتونیکی کنترل پذیر است که به صورت تئوری با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی و تجزیه و تحلیل کامل فیزیک آنها انجام می گیرد. در واقع، انجام کار تجربی و ساخت یک ابزار بدون مطالعه ی نظری آن امکانپذیر نمی باشد و یا اگر هم انجام شود، بالطبع نتیجه ی مناسب مورد نظر را نخواهد داشت؛ به عبارتی، نیاز جامعه و صنعت به یک شبیه ساز نباید نادیده گرفته شود. بنابراین، نتایج این طرح گام مهمی را برای متخصصان تجربی کار در این حوزه می تواند فراهم کند. از طرفی، ملاحظات تجربی را نیز در طراحی تئوری لحاظ می کنیم. شبیه سازی های این طرح در نرمافزارهای متلب و کامسول انجام می گیرد. نتایج نشان می دهند که اثر ترمواپتیکی ناشی از مواد مذکور در ساختارها منجر به خواص نوری کوک پذیر می شود که در کارکردهای اپتیکی فعال قابل تنظیم مانند فیلترهای نوری و جاذب ها بهره گرفته ایم.