1403/03/05
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
سلسله نشست های فلسفه کاربردی وکاربردهای فلسفه در جهان امروز
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1400
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

با توجه به اینکه امروزه فلسفه و به ویژه فلسفه کاربردی به عنوان یک رکن اساسی مطرح است، در این کارگاه مباحث مختلف و کاربردهای آن مطرح گردید.