06 فروردین 1402

احمدعلی ربیع نتاج درزی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک سیالات (تبدیل انرژی)
تلفن: 01135305130
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مکانیک تبدیل انرژی (1388 - 1392)
  • فوق لیسانس مکانیک تبدیل انرژی (1384 - 1386)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
A.A.R Darzi, seyed morteza mousavi (2022) Enhancement of charging and discharging of phase change material in annular thermal energy storage unit by applying magnetic field NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS: 83; 609-625
2
seyed morteza mousavi, A.A.R Darzi, Ming Li (2022) Modelling and Simulation of Flow and Heat Transfer of Ferrofluid under Magnetic Field of Neodymium Block Magnet APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: 103; 238-260
3
Mohammad Hassan Shojaeefard, Mahmoud Jourabian, A.A.R Darzi, Ali Bayat (2021) Inward Melting Inside a Horizontal Multilobed Capsule with Conductive Wall Affected by Ag-MgO/Water Hybrid and MgO/Water Nanofluids journal of heat and mass transfer research: 8; 205-223
4
Mohammad Hassan Shojaeefard, Mahmoud Jourabian, A.A.R Darzi (2021) Rectangular heat sink filled with PCM/ hybrid nanoparticles composites and cooled by intruded T-shaped cavity: Numerical investigation of thermal performance INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER: 127; 105527
5
6
Hamed Dehghan, mousa Farhadi, A.A.R Darzi, Amin Kardgar (2021) a numerical study of flow behavior in the shell and helical finned-tube heat exchanger Heat Transfer - Asian Research: 50; 4607-4621
7
A.A.R Darzi, mohamad Abuzadeh, Mohammad Omidi (2021) Numerical investigation on thermal performance of coiled tube with helical corrugated wall INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: 161; 106759
8
Mahmoud Jourabian, A.A.R Darzi, Omid ali Akbari, Davood Toghraie (2020) The enthalpy-based lattice Boltzmann method (LBM) for simulation of NePCM melting in inclined elliptical annulus Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Editorial Board: 548; 123887
9
Mahmoud Jourabian, Shouqi Yuan, Jinfeng Zhang, Yalin Li, A.A.R Darzi (2020) INTEGRATED INFLUENCES OF INCLINATION, NANOFLUIDS, AND FINS ON MELTING INSIDE A HORIZONTAL ENCLOSURE WITH CROSS SECTION OF MAJOR CIRCLE SECTOR HEAT TRANSFER RESEARCH: 51; 641-688
10
Mahmoud Jourabian, Shouqi Yuan, Jinfeng Zhang, Yalin Li, A.A.R Darzi, Ali Bayat (2020) MELTING WITHIN HORIZONTAL H-SHAPED ENCLOSURE WITH ADIABATIC CURVED BOUNDARY AFFECTED BY INCLINATION, MONO/HYBRID NANOFLUIDS AND FINS JOURNAL OF ENHANCED HEAT TRANSFER: 27; 407-437
11
حسین صادقی، مهرشاد یساری، محسن پورفلاح، محمد ملاعلی پور، احمدعلی ربیع نتاج درزی (1398) بررسی عددی افزایش نیروی لیفت در یک هاورکرافت با تغییر در پارامترهای هندسی قطعه هادی جریان و کانال هوا مهندسی دریا: 30; 81-92
12
seyed morteza mousavi, naghmeh Jamshidi, A.A.R Darzi (2019) Numerical investigation of the magnetic field effect on the heat transfer and fluid flow of ferrofluid inside helical tube JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: 137; 1591-1601
13
seyed morteza mousavi, mohit Biglarian, A.A.R Darzi, mousa Farhadi, Hamid Hassanzadeh Afrouzi, Davood Toghraie (2019) Heat transfer enhancement of ferrofluid flow within a wavy channel by applying a non-uniform magnetic field JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: 139; 3331–3343
14
Mohammad Omidi, A.A.R Darzi, mousa Farhadi (2019) Turbulent heat transfer and fluid flow of alumina nanofluid inside three-lobed twisted tube JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: 137; 1451-1462
15
Fahimeh Khanmohammadi, mousa Farhadi, A.A.R Darzi (2019) Numerical investigation of heat transfer and fluid flow characteristics inside tube with internally star fins HEAT AND MASS TRANSFER: 55; 1901-1911
16
seyed morteza mousavi, A.A.R Darzi, Omid ali Akbari, Davood Toghraie, Ali Marzban (2019) Numerical study of biomagnetic fluid flow in a duct with a constriction affected by a magnetic field JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 473; 42-50
17
Adel pourakabar, A.A.R Darzi (2019) Enhancement of phase change rate of PCM in cylindrical thermal energy storage APPLIED THERMAL ENGINEERING: 150; 132-142
18
19
Mohammad Omidi, mousa Farhadi, A.A.R Darzi (2018) Numerical study of heat transfer on using lobed cross sections in helical coil heat exchangers: Effect of physical and geometrical parameters ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 176; 236-245
20
Mehdi Esapour, arash Hamzehnezhad, A.A.R Darzi, Mahmoud Jourabian (2018) Melting and solidification of PCM embedded in porous metal foam in horizontal multi-tube heat storage system ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 171; 398-410
21
Mahmoud Jourabian, A.A.R Darzi, Davood Toghraie, Omid ali Akbari (2018) Melting process in porous media around two hot cylinders: Numerical study using the lattice Boltzmann method Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Editorial Board: 509; 316-335
22
Hamed Mousavi, A.A.R Darzi, mousa Farhadi, Mohammad Omidi (2018) A novel heat sink design with interrupted, staggered and capped fins INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: 127; 312-320
23
Mahmoud Jourabian, mousa Farhadi, A.A.R Darzi (2018) Constrained ice melting around one cylinder in horizontal cavity accelerated using three heat transfer enhancement techniques INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: 125; 231-247
24
Arash Mirabdolah Lavasani, mousa Farhadi, A.A.R Darzi (2017) STUDY OF CONVECTION HEAT TRANSFER ENHANCEMENT INSIDE LID DRIVEN CAVITY UTILIZING FINS AND NANOFLUID Thermal Science: 21; 2431-2442
25
Mahmoud Jourabian, mousa Farhadi, A.A.R Darzi (2017) Accelerated melting of PCM in a multitube annulus-type thermal storage unit using lattice Boltzmann simulation heat transfer-asian research: 46; 1499-1525
26
A.A.R Darzi, Amirhossein Eisapour, Arman Abazarian, Farhad Hossiennejad, Hamid Hassanzadeh Afrouzi (2017) Mixed Convection Heat Transfer Analysis in an Enclosure with Two Hot Cylinders: A Lattice Boltzmann Approach heat transfer-asian research: 46; 218-236
27
احمدعلی ربیع نتاج درزی، سامان ودودی مفید (1396) کنترل جریان توسط دمش و مکش توأم بر روی ایرفویل کلارک-وای مهندسی مکانیک مدرس: 17(2); 147-156
28
A.A.R Darzi, Hamid Hassanzadeh Afrouzi, ebrahim Alizadeh, vahid shokri, mousa Farhadi (2017) Numerical Simulation of Heat and Mass Transfer during Absorption of Hydrogen in Metal Hydride Tank heat transfer-asian research: 46; 75-90
29
Mahmoud Jourabian, mousa Farhadi, A.A.R Darzi (2016) Heat transfer enhancement of PCM melting in 2D horizontal elliptical tube using metallic porous matrix THEORETICAL AND COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS: 30; 579-603
30
A.A.R Darzi, mousa Farhadi, Arash Mirabdolah Lavasani (2016) Two phase mixture model of nano-enhanced mixed convection heat transfer in finned enclosure CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: 111; 294-304
31
A.A.R Darzi, Hamid Hassanzadeh Afrouzi, abouzar Moshfegh, mousa Farhadi (2016) Absorption and desorption of hydrogen in long metal hydride tank equipped with phase change material jacket INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 41; 9595-9610
32
A.A.R Darzi, Mahmoud Jourabian, mousa Farhadi (2016) Melting and solidification of PCM enhanced by radial conductive fins and nanoparticles in cylindrical annulus ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 118; 253-263
33
احمدعلی ربیع نتاج درزی، حمید حسن زاده افروزی، کورش صدیقی، موسی فرهادی (1393) بررسی پارامترهای مؤثر بر واجذب هیدروژن از مخزن هیدرید فلزی صنعتی مهندسی و مدیریت انرژی: 3; 30-37
مقاله ارائه‌شده
1
میلاد نادری اسرمی، موسی فرهادی، احمدعلی ربیع نتاج درزی، فردین علیزاده صنمی (1399) بررسی عددی و آزمایشگاهی افزایش بازدهی بخاری گازسوز با استفاده از سطوح گسترش یافته افقی پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، ایران¡ تربت حیدریه
2
مهدشاد یساری، حسین صادقی، محسن پورفلاح، احمدعلی ربیع نتاج درزی، محمد ملاعلی پور (1397) آنالیز عددی یک هاورکرافت به منظور دستیابی به پروفیل مناسب برای مقطع کانال انتقال هوا دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ بابلسر-هتل میزبان
3
احمدعلی ربیع نتاج درزی، آتنا قادری، کیوان فلاح (1397) مطالعه عددی سقوط قطره تحت میدان الکتریکی دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ بابلسر-هتل میزبان
4
بیژن دهقان، محسن پورفلاح، محمد ملاعلی پور، احمدعلی ربیع نتاج درزی (1397) بررسی تغییرات شکل بدنه در یک شناور تندرو به منظور کاهش نیروی درگ دومین همایش ملی پیشرانه های دریایی، ایران¡ تهران
5
حسین صادقی، محسن پورفلاح، محمد ملاعلی پور، احمدعلی ربیع نتاج درزی (1397) دست یابی به یک پروفیل مناسب برای انتقال جریان هوا به داخل کانال جانبی هاورکرافت دومین همایش ملی پیشرانه های دریایی، ایران¡ تهران
6
محمد ملاعلی پور، سید امیرحسین ایمانی پارسا، احمدعلی ربیع نتاج درزی (1396) بررسی عددی تاثیر تیغه هادی جریان بر روی توزیع فشار و نیروی لیفت هاورکرافت اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ آمل
7
حامد ذوالفقارتبار، احمدعلی ربیع نتاج درزی (1396) بررسی تاثیر پره ها بر روی فرآیند ذوب و انجماد ماده تغییرفازدهنده در یک محفظه اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ آمل
8
هادی حسینی، احمدعلی ربیع نتاج درزی (1396) بررسی جریان سیال و انتقال حرارت در دودکش خورشیدی با سطح موجی شکل اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ آمل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
احمدعلی ربیع نتاج درزی، نغمه جمشیدی (1399) بررسی کاهش آلودگی صوتی ناشی از شرایط امواج شوک پس از رگلاتور در ایستگاههای تقلیل فشار شرکت ملی گاز ایران
2
احمدعلی ربیع نتاج درزی، آتنا قادری، کیوان فلاح (1398) مطالعه عددی تغییرشکل قطره تحت میدان الکتریکی دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
1
میلاد نادری اسرمی، موسی فرهادی، احمدعلی ربیع نتاج درزی (1397) بررسی عددی تأثیر سطوح گسترش یافته برعملکرد بخاری گازی
2
عادل پوراکبر، احمدعلی ربیع نتاج درزی (1397) بررسی ذوب و انجماد مواد تغییر فازدهنده در محفظه های بیضوی شکل
3
4
فاطمه اقابالی، موسی فرهادی، مجتبی اقاجانی دلاور، احمدعلی ربیع نتاج درزی (1396) ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻋﺪدی ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻫﻮا دارای ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺗﻐﯿﯿﺮﻓﺎزدﻫﻨﺪه
5
6
7
علی رمضان نیا کشتلی، احمدعلی ربیع نتاج درزی (1395) بررسی عددی انتقال حرارت در لوله های مارپیچی با گام متغیر
8
سامان ودودی مفید، احمدعلی ربیع نتاج درزی (1395) کنترل جریان بر روی ایرفویل کلارک وای توسط دمش و مکش توأم
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
احمدعلی ربیع نتاج درزی (1397) کاهش الودگی صوتی در ایستگاه تقلیل فشار دانشکده فنی و مهندسی
2
احمدعلی ربیع نتاج درزی (1397) انرژی پاک خورشیدی
3
احمدعلی ربیع نتاج درزی (1395) پیل های سوختی با کاربرد دفاعی دانشکده فنی و مهندسی
4
احمدعلی ربیع نتاج درزی (1395) نانوسیالها و نقش انها در انتقال حرارت دانشکده فنی و مهندسی
5
احمدعلی ربیع نتاج درزی (1394) لوله های افزاینده انتقال حرارت دانشکده فنی و مهندسی
6
احمدعلی ربیع نتاج درزی (1394) انتقال حرارت غیرفعال در ساختمانها دانشکده فنی و مهندسی
7
احمدعلی ربیع نتاج درزی (1393) ذخیره سازی انرژی توسط مواد تغییر فاز دهنده دانشکده فنی و مهندسی