1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
کمپلکس باز شیف مس(Ⅱ) تثبیت شده روی گرافن اکسید مغناطیسی به عنوان یک کاتالیزگرناهمگن و قابل بازیافت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گرافن اکسید، کمپلکس مس(Ⅱ)،باز شیف، نانوذرات مغناطیسی، کاتالیزگر قابل بازیافت
سال 1398
پژوهشگران مهشید شیخ دستجردی ، نیاز منادی

چکیده

در این پژوهش، یک کمپلکس بازشیف مس ) (Ⅱبر روی بستر گرافناکسید مغناطیسی تثبیت شده و به عنوان نانوکاتالیزگر تهیه شد که با استفاده از تکنیکهای مختلف طیفسنجی و میکروسکوپی از جمله طیفسنجی فوریه مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیز اندازهگیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر، تجزیه و تحلیل شد. . از اهداف دیگر این کار پژوهشی، استفاده از ساختار تهیه شده به عنوان کاتالیزگر در واکنشهای آلی میباشد. اما قابل توجه است که استفاده از واکنشهای سبز و سازگار با محیط زیست با کمترین اثرات مخرب محیطی و دستیابی به کاتالیزگر مناسب و قابل بازیافت از اهداف اصلی این پژوهش است. در راستای این هدف، نانوکاتالیزگر سنتزشده به وسیلهی یک آهنربای خارجی از محیط واکنش جدا و برای چند مرتبه قابل استفاده مجدد میباشد بدون اینکه کاهش قابل توجهی در عملکرد کاتالیزی آن ایجاد شود