1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی کمپلکس بازشیف مس(Ⅱ) تثبیت شده روی صفحات گرافن اکسید ̸ -Fe2O3 α مغناطیسی به عنوان کاتالیزگر ناهمگن در واکنش سه جزئی و کاهش رنگ
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کاتالیزگر ناهمگن، گرافن اکسید مغناطیسی، کمپلکس باز شیف مس(II)، کاهش رنگ
سال 1397
پژوهشگران فاطمه مرادی(دانشجو)، محمود تاجبخش(استاد مشاور)، نیاز منادی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه، کمپلکس باز شیف مس(II) با لیگاند بازشیف H2L1 (H2L1= 2-] (2-هیدروکسی پروپیل ایمینو) متیل[-4- ( کلرومتیل فنول) بر روی صفحات گرافن اکسید مغناطیسی(GO/α-Fe2O3) تثبیت شد و نانوساختار GO/α-Fe2O3/CuL تهیه شد. نانوساختار سنتز شده GO/α-Fe2O3/CuL با استفاده از تکنیک های مختلف همانند طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی ، تجزیه وزن سنجی گرمایی، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس، رامان، تخلخل سنجی، طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی، پراش اشعه ایکس و مغناطیس سنج ارتعاشی شناسایی شد. نانوساختار سنتز شده به عنوان یک کاتالیزگر کارآمد در واکنش های سه جزئی تهیه مشتقات 2-آمینو-H4-بنزو پیران در شرایط بدون حلال و در دمای ˚C70 استفاده شد. زمان کوتاه واکنش، بازده بالای محصول و جداسازی از محیط واکنش از مزایای این سیستم کاتالیزی می باشد. همچنین فعالیت کاتالیزی نانوساختار سنتز شده در کاهش 4-نیتروفنول و متیلن بلو با استفاده از NaBH4 در دمای اتاق و محیط آبی را نشان می دهد. پیشرفت واکنش با استفاده از طیف سنجیUV-Vis دنبال شد. نانوکاتالیزگر سنتز شده می تواند به آسانی با استفاده از یک آهنربای خارجی از محیط واکنش جدا شده و بدون کاهش قابل توجه در فعالیت کاتالیزی استفاده مجدد شود.