1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ساختاربلوری یک کمپلکس جدید مس(II) به کمک طیف سنجی اشعه X
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کمپلکس مس (II) ̨ لیگاند باز شیف، آنترانیل هیدرازون.
سال 1395
پژوهشگران مهسا کوثری ، نیاز منادی

چکیده

یک کمپلکس جدید [CuLCl.CH3OH] با استفاده از CuCl2.H2O و لیگاند آنترانیل هیدرازون2-هیدروکسی-1-نفتالدهید(H2L) در حلال متانول تحت شرایط رفلاکس سنتز شد. ساختار کریستالی تک بلور با پراش اشعه X تعیین شد. بلور در سیستم مونوکلینیک، گروه فضاییP2(1)/n [ با a= 7.9743 (16)Å, b= 15.985 (3)Å, c= 14.280 (3)Å, α= 90 deg., [β= 92.13 (3) deg., γ= 90 deg. و Z=4 متبلور گردید. داده های کریستالوگرافی یک ساختار هندسی مسطح مربعی را نشان داد.