1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی کمپلکس بازشیف مولیبدنیوم تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی: بعنوان یک کاتالیزگر قابل بازیابی در واکنش های آلی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کمپلکس مولیبدنیوم، جداسازی مغناطیسی، نانوکاتالیزگر مغناطیسی ، بازشیف، واکنش های سه جزئی
سال 1395
پژوهشگران الهام مرادی خرمنانی ، نیاز منادی

چکیده

در این پژوهش، یک کمپلکس مولیبدنیوم (VI) تثبیت شده بر روی بستر Fe3O4اصلاح شده با پوشش سیلیکا به عنوان نانوکاتالیزگر Fe3O4@SiO2@MoO2 تهیه شد. نانوکاتالیزگر تهیه شده، با استفاده از تکنیک های مختلف طیف سنجی و میکروسکوپی از جمله طیف سنجی فوریه مادون قرمز((FT-IR، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی(ICP)،شناسایی شد. عملکرد کاتالیزی این نانو ساختار در تهیه 2-آمینو -H4پیران ها با استفاده از یک واکنش تک مرحله ا ی، سه جزئی حاصل از واکنش آلدهیدها، مالونیتریل و 1-نفتول تحت شرایط بدون حلال مورد ارزیابی قرار گرفت. از مزایای این سیستم کاتالیزی زمان کوتاه واکنش، جداسازی آسان کاتالیزگر از محیط واکنش، بازده بالای محصولات است. هم چنین نانوکاتالیزگر سنتزشده می تواند با استفاده از یک آهنربای خارجی از محیط واکنش جدا و برای 4 مرتبه قابل استفاده مجدد باشد بدون اینکه کاهش قابل توجهی در عملکرد کاتالیزی آن ایجاد شود