1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
تثبیت کمپلکس اکسووانادیوم) IV ( بر روی بستر نانوذرات Fe₃O₄ به عنوان یک نانو کاتالیزگر مغناطیسی در تهیه مشتقات 2 آمینو - H 4 بنزوپیران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انوذرات مغناطیسی، اکسید آهن، اکسو وانادیوم، کاتالیزگر
سال 1395
پژوهشگران هدی داودی ، نیاز منادی

چکیده

در این کار، نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با کمپلکس وانادیوم تهیه شدند. نانو ساختارهای تهیه شده با طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ) FT-IR (، میکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM (، طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی ) ICP ( و پراش اشعه ایکس ) XRD ( شناسایی شدند. این ترکیب به عنوان کاتالیزگر با فعالیت بالایی برای تهیه 2 آمینو - H 4 بنزو - پیرانها از طریق واکنشهای تک ظرفی، سه جزئی، 1 نفتول، مالونیتریل و آلدهیدهای مختلف عمل میکند. این روش مزایای - قابل توجهی مانند زمان کوتاه واکنش، شرایط بدون حلال، بازده بالا محصول و جداسازی آسان دارد. همچنین، نانو کاتالیزگر مغناطیسی میتواند به آسانی با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی بازیابی و استفاده مجدد برای حداقل 5 بار بدون کاهش قابل توجه در فعالیت کاتالیزی شود.