1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز وشناسایی یک کمپلکس وانادیم(V) با باز شیف آنترانیل هیدرازید
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کمپلکس وانادیم (V) ̨ لیگاند باز شیف
سال 1395
پژوهشگران مهسا کوثری ، نیاز منادی

چکیده

در این کار پژوهشی یک کمپلکس جدید از وانادیم [[VOL(OC2H5) با استفاده از لیگاند باز شیف سه دندانه ONO، ( =HLآنترانیل هیدرازون 2- هیدروکسی 1- نفتالدئید) تهیه شد. مطالعات پراش پرتو ایکس نشان داد که این کمپلکس تک هسته ای است. نمودار ORTEP این کمپلکس نشان می دهد که فضای کوئوردیناسیون اطراف اتم وانادیم (V) در کمپلکس [VOL(OC2H5)] یک ساختار هرم مربعی انحراف یافته می باشد. فضای کئوردیناسیون اطراف وانادیم (V) شامل یک گروه اتوکسید(EtO-) ، یک گروه اکسو و یک لیگاند بازشیف سه دندانه مونو آنیونی NO2 می باشد. این ترکیب در سیستم بلوری مونو کلینیک متبلور گردید. گروه فضایی آن P2(1) / n با ابعاد سل واحد زیر است: b= 12.759 (3)Å c= 19.613 (4)Å α= 90 deg. β= 90.36 (3) deg. γ= 90 deg.