1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
تثبیت کمپلکس باز شیف اکسووانادیوم (IV) بر روی بستر نانوذرات Fe3O4 به عنوان نانو کاتالیزگر ناهمگن 0
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کاتالیزگر ناهمگن، نانوذرات مغناطیسی، اکسید آهن، کمپلکس وانادیوم
سال 1395
پژوهشگران هدی داودی(دانشجو)، محمود تاجبخش(استاد مشاور)، نیاز منادی(استاد راهنما)

چکیده

در این کار، نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با کمپلکس وانادیوم تهیه شدند. نانو ساختارهای تهیه شده با طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ) FT-IR (، میکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM (، طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی ) ICP ( و پراش اشعه ایکس ) XRD ( شناسایی شدند. این ترکیب به عنوان کاتالیزگر با فعالیت بالایی برای تهیه 2-آمینو H -4 بنزو پیرانها از طریق واکنشهای تک ظرفی، سه جزئی، 1-نفتول، مالونیتریل و آلدهیدهای مختلف عمل میکند. این روش مزایای قابل توجهی مانند زمان کوتاه واکنش، شرایط بدون حلال، بازده بالا محصول و جداسازی آسان دارد. همچنین، نانو کاتالیزگر مغناطیسی میتواند به آسانی با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی بازیابی و استفاده مجدد برای حداقل 5 بار بدون کاهش قابل توجه در فعالیت کاتالیزی شو