1403/03/07
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
کسب دانش فنی تولید منیزیم هیدروژن فسفات (MgHPO₄.зH₂O )در مقیاس آزمایشگاهی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
منیزیم هیدروژن فسفات،فسفریک اسید، صنایع غذایی
سال 1393
پژوهشگران عباس اسلامی ، نیاز منادی

چکیده

در این پروژه روش های سنتز منیزیم هیدروژن فسفات سه آبه MgHPO4.3H2Oمورد بررسی قرار گرفت و روش برتر با توجه به زمانبری کمتر، قابلیت کنترل واکنش و همچنین کیفیت و خلوص بیشتر محصول نهایی انتخاب شد. در این روش، منیزیم کلراید شش آبه ، MgCl2.6H2Oفسفریک اسید H3PO4و سود NaOHبه عنوان مواد اولیه واکنش مورد استفاده گرفتند. برای تهیه منیزیم هیدروژن فسفات در ابتدا از مواد اولیه آزمایشگاهی (مرک) و فسفریک اسید تولید داخل استفاده گردید که محصولی با کیفیت بسیار مناسب و منطبق با استانداردهای توصیه شده بدست آمد. سپس از مواد اولیه صنعتی نیز استفاده شد.