1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی شیوه ها و شگردهای جاسوسی از سوی سرویس های حریف
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
شیوه ها و شگردهای جاسوسی- سرویس های جاسوسی
سال 1401
پژوهشگران نیاز منادی

چکیده

شناسایی شیوه ها و شگردهای جاسوسی از سوی سرویس های حریف با هدف تبیین مسائل امنیتی کشور ن شست مهمی با حضور یکی از مقامات ذیربط کشوری در دانشـگاه برگزار شـد.