1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
کسب دانش فنی تولید تتراکلسیم، پیروفسفات فریک پیروفسفات و فروپیروفسفات در گرید صنعتی و غذایی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
تتراکلسیم پیروفسفات، صنایع غذایی، فریک پیروفسفات، فروپیروفسفات، گرید صنعتی
سال 1393
پژوهشگران نیاز منادی ، سید ناصر عزیزی ، محمد جواد چایچی

چکیده

نظر به اینکه در صنایع شهید زین الدین برخی از فرایندهای اسید فسفریک مانند تولید اسید فسفریک انجام می شود وترکیبات پایین دستی این اسید در صنایع زین الدین موجود است این اسید میتواند به عنوان ماده باارزش تولیدی واحد در تولید بسیاری از ترکیبات دیگر فسفر مورد توجه قرار گیرد به نظر می اید تولید محصولات پایین دستی این اسید کاری بسیار منطقی و سوداور باشددر این تحقیق فاز مطالعاتی مربوط به تهیه روش های سنتز تتراکلسیم پیروفسفات فریک پیروفسفات و فروپیروفسفات موردارزیابی قرار گرفت و روش مناسب با توجه به زمان کمتر و همچنین کیفیت و خلوص بیشتر محصول نهایی انتخاب شد.