1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
تثبیت کمپلکس وانادیوم با لیگاند آنترانیل هیدرازون 2- هیدروکسی نفتاادهید بر روی گرافن اکسید مغناطیسی به عنوان کاتالیزگر موثر برای حذف رنگ متیلن بلو
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گرافن اکسید مغناطیسی، کمپلکس وانادیوم،کاتالیزگر نوری، متیلن بلو، تخریب رنگ
سال 1402
پژوهشگران منا اکبری(دانشجو)، محمود تاجبخش(استاد مشاور)، نیاز منادی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه، کمپلکس وانادیوم با لیگاند آنترانیل هیدروزان -2هیدروکسی-1 نفتالدهید بر روی سطح گرافن اکسید مغناطیسی تثبیت شد و نانوکامپوزیت MGO/VOL تهیه شد. این نانو کامپوزیت با استفاده از روشهای طیف سنجی فوریه مادون قرمز (،)FT-IR تجزیه وزن سنجی گرمایی ( ،)TGAپراش اشعه ایکس ) ،(XRDطیف سنچی پلاسمای جفت شدهی القایی ) ،(ICPمغناطیس سنج نمونه ارتعاشی ) (VSMشناسایی شد. عملکرد کاتالیزی نانوکامپوزیت تهیه شده در تخریب رنگ متیلن بلو تحت تابش نور خورشید مورد ارزیابی قرار گرفت. پیشرفت واکنش تخریب با دستگاه طیف سنج فرابنفش - مرئی دنبال شد. نانوکامپوزیت های بازیابی شده تا سه چرخه بدون کاهش قابل ملاحظهای در تخریب رنگ متیلن بلو قابل استفاده هستند. از مزایای این سیستم کاتالیزی میتوان به بازیابی آسان کاتالیزگر از محیط واکنش و همچنین بازده بالای واکنش اشاره نمود. مطالعات کاتالیز نوری MGO/VOLو VO(acac)2نشان میدهد که کمپلکس وانادیوم تثبیت شده بر سطح گرافن اکسید در تخریب متیلن بلو در مقایسه با VO(acac)2با سرعت بیشتری تحت نور انجام میشود