1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
کمپلکس وانادیوم متصل شده به گرافن اکسید مغناطیسی به عنوان کاتالیزگر موثر برای حذف رنگ های آلی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گرافن اکسید، کمپلکس وانادیوم، کاتالیزگر
سال 1401
پژوهشگران نیاز منادی ، منا اکبری

چکیده

در این پژوهش، یک کمپلکس وانادیوم متصل به گرافن اکسید مغناطیسی ( )MGOبه روش مرحلهای تهیه شد. خصوصیات ساختاری و مورفولوژیکی نانوکامپوزیت سنتز شده با استفاده از تکنیکهای مختلف FT- ،TGA ،SEM Raman ،EDX ،IRو XRDبررسی شد. فعالیت کاتالیزوری نانو کامپوزیت در تخریب رنگ MBمورد بررسی قرار گرفت. پیشرفت واکنش توسط طیف سنجی UV-Visبررسی شد