1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
کسب دانش فنی تولید منیزیم هیدروژن فسفات گرید غذایی در مقیاس آزمایشگاهی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
منیزیم هیدروژن فسفات، صنایع غذایی، فسفریک اسید
سال 1393
پژوهشگران نیاز منادی ، عباس اسلامی

چکیده

در این تحقیق روش های سنتز منیزیم هیدروژن فسفات سه آبه MgHPO4.3H2Oموردارزیابی قرار گرفت و روش مناسب با توجه به زمان کمتر، همچنین کیفیت و خلوص بیشتر محصول نهایی و قابلیت کنترل واکنش انتخاب شد. در این روش، منیزیم کلرید شش آبه ، MgCl2.6H2Oفسفریک اسید H3PO4و سود NaOHبه عنوان مواد اولیه واکنش مورد استفاده گرفتند. برای تهیه منیزیم هیدروژن فسفات در ابتدا از مواد اولیه آزمایشگاهی و فسفریک اسید تولید استفاده شد که محصولی با کیفیت بسیار مناسب و منطبق با استانداردهای توصیه شده بدست آمد.