1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
شـبکه های علمی اجتماعی و شـبکه سازی در پژوهش
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1401
پژوهشگران نیاز منادی

چکیده

در راسـتای سـیاستهـای معـاونت پژوهش و فناوری دانشـگاه جهت افزایش رویت پـذیری و تاثیرگـذاری فعالیتهای پژوهشـی اعضـای محترم هیات علمی، کارگاه آموزشـی »شـبکه های علمی اجتماعی و شـبکه سازی در پژوهش «Research Networkingبرگزار شد.