09 بهمن 1401
علي اكبر جعفري

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 01135302101
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير اقتصاد مقاومتي بر روند امنيت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
امنیت، اقتصاد مقاومتی، جمههری اسلامی ایران، امنیت اقتصادی، وابستگی اقتصادی.
مجله فصلنامه مطالعات سیاسی
شناسه DOI http://jourm.iauaz.ac.ir/issue_1133823_1133824.htm
پژوهشگران جواد شمسی (نفر اول) ، علی اکبر جعفری (نفر دوم)

چکیده

درهم تنیدگی ابعاد مختلف امنیت در عصر جهانی شدن و منازعات چندوجهی، امنیتت شوتهرها در حهزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهرد تهدید قرار می گیرند شه سیاستگذاری امنیتتی در راستای مدیریت تهدیدات و تقهیت بخشهای مختلف امنیت، به ویتهه امنیتت اقتصتادی تلتاش متی شنند. از آنجایی شه جمههری اسلامی ایران بعد از پیتروزی انقلتاا استلامی همتهاره متهرد ت تریمهتای اقتصادی، جنگ اقتصادی و فوارهای دیپلماتیک در عرصه روابط تجاری بین المللی بهده استت، تهجته به ابعاد اقتصادی امنیت برای این شوهر بسیار حائز اهمیت استت. ییتی از سیاستتهتای تاثیرگتذار بتر میباشد شته از ستهی ره تر معاتم انقلتاا » اقتصاد مقاومتی « ، امنیت اقتصادی جمههری اسلامی ایران اسلامی به مثابه یک استراتهی مهثر در برونرفت ایران از چالشهای اقتصادی در نار گرفته شده استت. از این رو، مقاله حاضر تلاش دارد با بهرهگیری از روییرد ابعاد امنیتی میتب شپنهاک به روش ت یینی به این سهال پاسخ دهد شه اقتصاد مقاومتی چه تاثیری بر روند امنیت اقتصتادی جمهتهری استلامی ایتران دارد؟ یافتههای مقاله نوان میدهند؛ اقتصتاد مقتاومتی باعتی ایجتاد تتهان اقتصتادی در دارت شوتهر میشهد و این مسئله هم در شاهش ضریب تاثیر تهدیدات رتارجی و تترمیم آستیبپذیریهای دارلتی نقش تعیینشنندهای دارد. در عین حال، اقتصاد مقاومتی در راستای امنیتزایی برای جمههری استلامی میتهاند از طریق شاهش وابستگی به اقتصاد بینالمل ، شاهش جنگ روانی اقتصادی، رهتایی از اقتصتاد تکم صهلی، اشتغالزایی، به تقهیت پایههای اقتصادی امنیت ملی ایران شمک نماید.