1402/12/07
علی اکبر جعفری

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-7543-6365
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57902331000
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: https://scholar.google.com/citations?user=JsSpM0MAAAAJ&hl=en
تلفن: 01135302101

مشخصات پژوهش

عنوان
مداقه در باب اشکال نوین براندازی فرهنگی؛ مطالعه موردی انقلاب های رنگی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
براندازی فرهنگی، انقلاب های رنگی، نظم فرهنگی، موج سوم دموکراسی، جنبش های نوین اجتماعی، ژئوپلیتیک، جین شارپ، قدرت های خارجی
سال 1394
مجله مطالعات افكار عمومي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد جواد قربی ، علی اکبر جعفری

چکیده

انقلاب و دگرگونی های ناشی از آن یکی از پدیده های رایج در حیات بشری است که با اجتماعات بشری همگام و همراه بوده است و همواره خاطرات ناخوشایند و تلفات جانی و مالی را به همراه داشته است. این انقلاب های نوین که در ربع آخر قرن بیستم به صحنه کنش های سیاسی وارد شده اند، عاری از خشونت و خون ریزی هستند و به همین خاطر از مشروعیت بیشتری نسبت به انقلاب های سخت و کلاسیک برخوردارند. انقلاب های رنگی یکی از شگردهای نوین براندازی فرهنگی و نرم محسوب می گردند که ابتدا در کشورهای پساکمونیستی و با مدیریت عاملان خارجی و اپوزیسیون صورت می پذیرد و توسط جین شارپ برنامه ریزی شده است و انقلابیون اصول تجویزی او را پیاده می سازند و با بهره گیری از جنبش های نوین و شبکه های اجتماعی به مخالفت می پردازند و در این مسیر از سرمایه های خارجی ارتزاق می نمایند. انقلاب های رنگی، تغییرات مسالمت آمیزی هستند که با نمادهای رنگی در نظام های بسته و دیکتاتور شکل می گیرند و به نوعی محصول موج سوم دموکراسی محسوب می گردند. این انقلاب ها در عصر حاضر با محدودیت ها و آسیب هایی روبرو هستند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ مقابله و مقاومت، زمان طولانی، محدودیت های رهبری، حکام فاقد تجربه حکومت مستقل، حساسیت های پائین و غیره. مقاله حاضر مترصد است با بهره گیری از روش اسنادی ـ توصیفی به بررسی انقلاب رنگی به مثابه یکی از رخدادهای جدید براندازی فرهنگی و سرنگونی نظام های سیاس بپردازد.