09 بهمن 1401
علي اكبر جعفري

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 01135302101
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان امنيت هستي شناسانه: ابزاري براي مداخله ژئوپليتيك غرب در خزر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اتحادیه اروپا، آمریکا، امنیت انرژی، امنیت هستی شناسانه، دریای خزر، نفوذ استراتژیک.
مجله مطالعات اوراسیای مرکزی
شناسه DOI
پژوهشگران علی اکبر جعفری (نفر اول) ، دیان جانباز (نفر دوم)

چکیده

دریای خزر که روزی منطقه ای خفته در عرصه جغرافیای سیاسی بود و در گذشته محل بازی بزرگ قرار گرفته استو پس از فروپاشی شوروی سابق بازی بزرگ جدیدی در آن رخ نمایانده است و به قدری اهمیت یافته که در دستور کار قدرت های بزرگ قرار گرفته است و کانون توجه در سیاست بین الملل است. در واقع، منطقه ژئوپلیتیک دریای خزر بعد از فروپاشی شوروی به صورت یک منطقه ی فعال و دارای کارکرد خاص ظهور نموده است به گونه ای که سیاست ها و تلاش های قدرت های بزرگ فرامنطقه ای برای تامین منافع و تقویت موقعیت ژئواستراتژیک خود، راه را برای انتقال ایمن نفت و گاز از منابع دریای خزر هموار ساخته است. در این میان، وضعیت جغرافیایی منطقه، شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای حوزه دریای خزر، نوع ارتباط بین دولت های منطقه با قدرت های فرامنطقه ای، وجود کانون های بالقوه بحران در منطقه و همچنین روند تحولات امنیتی و سیاسی جهان از جمله عوامل مؤثر بر تولید و عرضه نفت و گاز منطقه خزر به بازارهای مصرف تلقی می شوند. مولفه هایی که باعث اتخاذ استراتژی های جدید از سوی بازیگران فرامنطقه ای برای رویارویی با روسیه و جمهوری اسلامی ایران در منطقه گردیده و منطقه خزررابه مرکز درگیری بین المللی و به عنوان یکی از مناطق پرالتهاب تبدیل کرده است. بنابراین، فرضیه مقاله آن است که امنیت هستی شناسانه در خزر به بهانه ای جهت نفوذ استراتژیک غرب از طریق مداخله جهت تامین امنیت انرژی گردیده است. از این رو، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به آمار و اسناد سعی دارد به اثبات فرضیه مورد نظر بپردازد.