09 بهمن 1401
علي اكبر جعفري

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 01135302101
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان
دیپلماسی علمی دانشگاه مازندران در آسیای مرکزی (مطالعه سیاست های کلی علم و فناوری)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
الهام بخشی، مرجعیت علمی، همکاری بین المللی، قدرت نرم، آسیای مرکزی، دانشگاه مازندران.
پژوهشگران علی اکبر جعفری (نفر اول) ، سیدمحمدجواد قربی (نفر دوم)

چکیده

دیپلماسی علم و فناوری به عنوان یکی از چهره های نوین دیپلماسی در دستور کار بیشتر کشورهای جهان قرار گرفته است؛ زیرا فرصت های علمی، سیاسی و اقتصادی فراوانی را برای کشورها به ارمغان می آورد. دانشگاه ها به دلیل وجود ظرفیت های علمی فراوان در سطح اساتید و دانشجویان، پتانسیل خوبی برای فعال سازی دیپلماسی علم و فناوری دارا می باشند. دانشگاه مازندران یکی از نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور می باشد که با فعالیت های بین المللی خود، کمک شایانی به دیپلماسی علمی ایران نموده است. یکی از قلمروهای جغرافیایی فعالیت های دانشگاه، کشورهای حوزه آسیای مرکزی می باشد و به همین دلیل، این مقاله تلاش دارد با بهره گیری از سیاست های کلی نظام در عرصه علم و فناوری، الگوی نظری دیپلماسی علمی دانشگاه مازندران را ارائه دهد. بنابراین با بهره گیری از رویکرد علم و فناوری دیپلماسی محور و روش تحلیلی- توصیفی مترصد پاسخ به این سوال هستیم که؛ الگوی نظری دیپلماسی علمی دانشگاه مازندران در آسیای مرکزی بر اساس سیاست های کلی علم و فناوری چگونه می باشد؟ مداقه در سند فوق الذکر نشان می دهد که اولین گام، تولید قدرت علمی درونی براساس ظرفیت نهادهای علمی و فناوری می باشد و گام دوم، ارتقاء قدرت علمی بیرونی مبتنی بر الهام بخشی، مرجعیت علمی و همکاری های بین المللی سازنده است که دانشگاه مازندران در صورت توجه به این مولفه ها، به دیپلماسی علمی فعال، پویا و تاثیرگذار در آسیای مرکزی دست خواهد یافت.