1402/12/06
علی اکبر جعفری

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-7543-6365
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57902331000
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: https://scholar.google.com/citations?user=JsSpM0MAAAAJ&hl=en
تلفن: 01135302101

مشخصات پژوهش

عنوان
موانع همگرایی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
پژوهشگران علی اکبر جعفری

چکیده

ثبت نشده‌است!