1402/12/06
علی اکبر جعفری

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-7543-6365
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57902331000
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: https://scholar.google.com/citations?user=JsSpM0MAAAAJ&hl=en
تلفن: 01135302101

مشخصات پژوهش

عنوان
رژیم های بین المللی حقوق بشر
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
رژیم های بین المللی، حقوق بشر، آمریکا، ایران
سال 1395
پژوهشگران علی اکبر جعفری

چکیده

با توجه به وجود رژیم های بین المللی حقوق بشر، دولت های مختلف تفاسیر متفاوتی از آن به عمل می آورند و در تصمیم گیری های سیاست داخلی و سیاست خارجی نیز آن را عملیاتی می کنند. سئوالاتی که در این اثر مطرح می شوند این است که رژیم های بین المللی حقوق بشر تا چه حدودی توسط افراد، گروه ها، دولت ها و نیز نظام بین الملل مورد توجه قرار می گیرد؟ در سطوح توزیع قدرت در نظام بین الملل بیشترین نقض حقوق بشر توسط چه قدرت هایی صورت می گیرد؟ در این اثر برای پاسخ گویی به سئوالات مطرح شده، تلاش شده است طی سه بخش مجزا رژیم های مهم حقوق بشر نظیر: منشور سازمان ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی، میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی، نظام رسیدگی به شکایات، کنوانسیون های ژنو و همچنین اصل عدم مداخله در حقوق بشر و نیز اندیشه ها و دیدگاه های حقوق بشر مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت راهکارهای لازم ارائه گردد.